Општина Јегуновце започна со чистење на дивите депонии

Согласно програмата за чистење на дивите депонии, општина Јегуновце пристапи кон пролетно чистење на дивите депонии со ангажирање на механизација на терен. Денес се работи на расчистување на дивата депонија во населено место Шемшово а согласно планот, ќе се чистат и останатите критични локации во Општината, детектирани од овластени лица на општинската администрација.

Градоначалникот Дарко Блажески упати апел до сите жители од општина Јегуновце за совесно и правилно да го одлагаат својот отпад, со цел да се спречи создавање на диви депонии и да се сфати пораката дека заштитата на животната околина зависи од сите нас.

Средствата за оваа реализација се обезбедени од буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Фолклорот како препознаена вредност од Општина Јегуновце

Во организација на Националниот комитет на Меѓународниот совет за традиционална музика (ИСТМ) за Македонија,  во тек е реализација на втората фаза на ЕРАЗМУС + проектот насловен како „УНЕСКО препознаени и споделени вредности“- Транснационални средби и работилници, во кој, освен македонскиот Националниот комитет, учествуваат и Етничкиот културен центар на Суити народот од Република Летонија, Фондацијата КИХНУ од Република Естонија и Грузискиот центар за уметност и култура од Република Грузија.

Овие организации се дел од националните мрежи за заштита на нематеријалното културно наследство на нивните земји. Конкретно во овој проект се вмрежени четири различни видови на повеќегласно пеење: од Естонија полифоното пеење на Сето народот, од северот на Летонија полифоното пеење на Суити народот, од Грузија познатото грузиско полифоно пеење и од Македонија тетовското гласоечко пеење кај Македонците од Долни Полог, сите веќе впишани на УНЕСКО-вите листи на нематеријалното културно наследство на човештвото. Во проектот, покрај невладините здруженија, вклучени се и носители на повеќегласно пеење од државите, меѓу кои од Македонија  претставници од општина Јегуновце: триото „Гавровски“, КУД „Извор“ од Јегуновце, и други носители на ова добро кои се запишани во досието на Гласоечкото пеење за Ургентна заштита во УНЕСКО.

Со оглед на тоа дека еден од носителите на оваа традиција е и општината Јегуновце, која во два наврати (2011 и 2014 година) даде писмена поддршка на процесот на заштита на Гласоечкото пеење, на 23 март учесниците од четирите земји остварија средба со  градоначалникот на општина Јегуновце, г-дин Дарко Блажески и со претставници од КУД „Извор“, кои како домаќини имаат своја презентација на традиционалната долно полошка носија, презентација на изворни инструменти (кавал, гајде, зурла и тапан), презентација на орската традиција на Посеље, презентација на  традиционална Посељска храна и секако на Гласоечкото пеење од Посеље. Овие презентации ги извршија членовите на КУД „Извор“ Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Холандскиод амбасадор Ваутер Пломп во посета на општина Јегуновце

Денес 15.03.2019 година во просториите на Општина Јегуновце се одржа работна средба помеѓу градоначалникот Дарко Блажески и  Амбасадорот на Кралството Холандија, Ваутер Пломп.

Градоначалникот Блажески изрази задоволство од средбата со холанскиот амбасадор, ја објасни состојбата на локалната самоуправа, го информираше за актуелните активности и можности за инвестирање што ги нуди општина Јегуновце, разговарано беше и за потребите со кој се соочуваат жителите од оваа општина,  беа разменети повеќе меѓусебни мислења кој се од општо добро за жителите на оваа општина.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Честитка по повод 8 Март – Меѓународен ден на жената

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите припаднички од понежниот пол им го честитаат Меѓународниот ден на жената 8 Март.

Меѓународниот ден на жената е светски празник што се одбележува секоја година на 8 Март. Овој  ден е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана осумнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 28.02.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа осумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 20 точки а дополнет беше со плус 2, присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од седумнаесетта седница.

 1. Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2018 год.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2018 год.
 3. Извештај од извршениот попис на средствата, ситен инвентар и попис на благајната со состојба 31.12.2018 год. во Општина Јегуновце и Заклучок за негово усвојување.
 4. Предлог – Одлука за расходување основни средства, сопственост на Општина Јегуновце.
 5. Предлог – Одлука за расходување на ситен инвентар, сопственост на Општина Јегуновце.
 6. Предлог – Одлука за изменување и дополнување  на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Јегуновце за 2019 год.
 7. Предлог – Одлука за одобрување на користење на средства согласно Законот за финансиска подршка на Единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
 8. Предлог – Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
 9. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на ООУ „ Александар Здравковски“ – Јегуновце.
 10. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишна сметка за 2018 год. на ООУ „Шемшово“ – Шемшово
 11. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на ООУ „ Симче Настовски“ – Вратница.
 12. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка ЈАБОЛЧИЊА Општина Јегуновце – Јегуновце.
 13. Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршната сметка за 2018 год. на ЈЛУ Библиотека Светлина – Drita с. Прељубиште – Општина Јегуновце.
 14. Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршната сметка за 2018 год. на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.
 15. Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на општина Јегуновце за 2019 год.
 16. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце за учебната 2018/2019 год.
 17. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Шемшово“ с.Шемшово за учебната 2018/2019 год.
 18. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница за учебната 2018/2019 год.
 19. Предлог – Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените возила во Општина Јегуновце.
 20. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржан состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“

На 31.01.2019 гoдина одржан е состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“ каде активно учество има и општина Јегуновце.

Проектот е финансиран од владата на Швајцарија, а негова цел е да се подобри управувањето со цврстиот комунален отпад во Полошкиот регион.

Во рамките на проектот до средината на 2019 година ќе се интервенира на депонијата во Русино, финансиски ќе се подржат деветте општини од регионот преку брзи мерки со активности за кои ќе одлучат општините поединечно и ќе се спроведе кампања за подигање на јавната свест.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана работилница на Проект “Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“

На 29 и 30 01.2019 година во Тетово и Велес се одржаа работилници на Проектот “ Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“ на кој активно учество имаше и општина Јегуновце, при што беше разгледана и разработена Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019 година.

Се одржа и Втората седница на Заедничкото Работно Тело (ЗРТ) на која беше усвоен нацртот на Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019година.

Целта на проектот е да се превземат мерки и активности за превенирање на појава на поплави во полошкиот регион и намалување на последиците од поплавите.

Проектот е финансиран од швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC) , а се спроведува во соработка со УНДП и деветте општини од полошкиот регион.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана седумнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 25.01.2019 година со почеток во 10:30 часот се ордржа седумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 10 точки а дополнет беше со плус 8, присутни беа сите 15 советници  и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

Усвојување на Записник од шеснаесетата седница.

 1. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Јегуновце за 2019 год.
 2. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2018 год. и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
 3. Предлог – Критериуми за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во Општина Јегуновце за 2019 год.
 4. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови за населените места на подрачјето во Општина Јегуновце и урбанистички планови вон населените места за 2019 год.
 5. Предлог – Програма за изработка на локална урбанистичка планска документација на Општина Јегуновце за 2019 год.
 6. Предлог – Програма за изработка на општи Акти за населените места во Општина Јегуновце за 2019 год.
 7. Предлог – Одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Друштвото за услуги  ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с. Јегуновце, Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за именување на членови во Управен одбор на Јавната локална установа Библиотека „Светлина„-„Drita„ с.Прељубиште – Општина Јегуновце.
 9. Предлог – Заклучок за превземање активности со згрижување на кучиња скитници.
 10. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце