Одржана осумнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 28.02.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа осумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 20 точки а дополнет беше со плус 2, присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од седумнаесетта седница.

 1. Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2018 год.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2018 год.
 3. Извештај од извршениот попис на средствата, ситен инвентар и попис на благајната со состојба 31.12.2018 год. во Општина Јегуновце и Заклучок за негово усвојување.
 4. Предлог – Одлука за расходување основни средства, сопственост на Општина Јегуновце.
 5. Предлог – Одлука за расходување на ситен инвентар, сопственост на Општина Јегуновце.
 6. Предлог – Одлука за изменување и дополнување  на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Јегуновце за 2019 год.
 7. Предлог – Одлука за одобрување на користење на средства согласно Законот за финансиска подршка на Единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
 8. Предлог – Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
 9. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на ООУ „ Александар Здравковски“ – Јегуновце.
 10. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишна сметка за 2018 год. на ООУ „Шемшово“ – Шемшово
 11. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на ООУ „ Симче Настовски“ – Вратница.
 12. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка ЈАБОЛЧИЊА Општина Јегуновце – Јегуновце.
 13. Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршната сметка за 2018 год. на ЈЛУ Библиотека Светлина – Drita с. Прељубиште – Општина Јегуновце.
 14. Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршната сметка за 2018 год. на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.
 15. Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на општина Јегуновце за 2019 год.
 16. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце за учебната 2018/2019 год.
 17. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Шемшово“ с.Шемшово за учебната 2018/2019 год.
 18. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница за учебната 2018/2019 год.
 19. Предлог – Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените возила во Општина Јегуновце.
 20. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржан состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“

На 31.01.2019 гoдина одржан е состанок на работната група во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со цврст отпад во полошкиот регион“ каде активно учество има и општина Јегуновце.

Проектот е финансиран од владата на Швајцарија, а негова цел е да се подобри управувањето со цврстиот комунален отпад во Полошкиот регион.

Во рамките на проектот до средината на 2019 година ќе се интервенира на депонијата во Русино, финансиски ќе се подржат деветте општини од регионот преку брзи мерки со активности за кои ќе одлучат општините поединечно и ќе се спроведе кампања за подигање на јавната свест.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана работилница на Проект “Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“

На 29 и 30 01.2019 година во Тетово и Велес се одржаа работилници на Проектот “ Подобрување на отпорноста на поплави во полошкиот регион“ на кој активно учество имаше и општина Јегуновце, при што беше разгледана и разработена Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019 година.

Се одржа и Втората седница на Заедничкото Работно Тело (ЗРТ) на која беше усвоен нацртот на Програмата за работа на Мрежата на отпорен и заштитен Полог за 2019година.

Целта на проектот е да се превземат мерки и активности за превенирање на појава на поплави во полошкиот регион и намалување на последиците од поплавите.

Проектот е финансиран од швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC) , а се спроведува во соработка со УНДП и деветте општини од полошкиот регион.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана седумнаесетта седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 25.01.2019 година со почеток во 10:30 часот се ордржа седумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 10 точки а дополнет беше со плус 8, присутни беа сите 15 советници  и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

Усвојување на Записник од шеснаесетата седница.

 1. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Јегуновце за 2019 год.
 2. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2018 год. и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
 3. Предлог – Критериуми за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во Општина Јегуновце за 2019 год.
 4. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови за населените места на подрачјето во Општина Јегуновце и урбанистички планови вон населените места за 2019 год.
 5. Предлог – Програма за изработка на локална урбанистичка планска документација на Општина Јегуновце за 2019 год.
 6. Предлог – Програма за изработка на општи Акти за населените места во Општина Јегуновце за 2019 год.
 7. Предлог – Одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Друштвото за услуги  ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с. Јегуновце, Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за именување на членови во Управен одбор на Јавната локална установа Библиотека „Светлина„-„Drita„ с.Прељубиште – Општина Јегуновце.
 9. Предлог – Заклучок за превземање активности со згрижување на кучиња скитници.
 10. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржано предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството

На ден 24.01.2019 година Општина Јегуновце во соработка со Федерацијата на фармери на Репулика Македонија (ФФРМ), се одржа предавање за влијанието на климатските промени врз земјоделството и сточарството.

На предавањето кое го одржа професорот од факлутетот за земјоделство и храна  Зоран Димов зедоа активно учество повеќе земјоделци и сточари од населените места од општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Исчистени од снег локалните патишта во Општина Јегуновце

Општина Јегуновце 2019 година – Зимската служба ангажирана од страна на локалната самоуправа од вчера започна со чистење на снегот од локалните патишта кој се во надлежност на Општина Јегуновце со едниствена цел корисниците да можат без потешкотии да ги завршуваат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Сите локални патишта на територија на општина Јегуновце вклучувајќи ги верските објекти и основните училишта усшешно се пробиени и целосно е исчистен снегот од коловозот.

Поради обилните врнежи од снег, надлежните служби ќе бидат на терен во текот на целиот ден, доколку на одредени локални патишта има потреба од дополнителна интервенција жителите  можат да пријават на следниов телефонски број:044/397-766

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Демант

Градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажески ја демантира објавата  којa се појавија на социјалната мрежа Facebook објавена од профилот (Умс Вмро-Дпмне О.К. Јегуновце) во врска со тендерот за зимското одржување за кој  истите тврдат дека е направен во четири очи.

Општина Јегуновце најостро  ги осудува ваквиод вид на ширење шпекулација и бара јавно извинување од истите.

Подетални информации во врска со сите огласите може да најдете на следниод линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices 

Прилог фотографија преземена од: e-nabavki.gov.mk

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

 

Честитка по повод Божиќ

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите православни христијани им го честита Христовото раѓање – Божиќ.

Во духот на христијанството, Божиќ е најголемиот и најрадосниот христијански празник, празник на светлината, надежта и спасението. Христовото раѓање е голем и светол настан за човековиот род, поттик за надеж и верба во животот, љубов и радост во секој наш дом.

Среќен Божиќ. Христос се роди.

Изготвли:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце