Одржана триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 10.02.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки. Присутни беа 14 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетичетврта седница.

 1. Измени и дополнувања на буџетот на општина Јегуновце за 2020 година.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на измени и дополнувањата на Буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 05.02.2020 година со почеток во 09:00 часот се ордржа триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки и беше дополнет со плус 1 точка. Присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетитрета седница.

 1. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за кофинансисрање на проектот Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до депонија Русино Општина Гостивар – трета фаза аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој.
 2. Предлог – Одлука за одобрување на финасиски средства за кофинансисрање на проектот Креирање на платформа за Регионален Геогравски Информационен Систем за систе општини од ППР аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана триесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 28.01.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 9 точки и беше дополнет со плус 4 точки. Присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

        – Усвојување на записник од триесетивтора седница.

 1. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Јегуновце за 2020 година.
 2. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2019 година и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
 3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите за државните службеници за 2020 година.
 4. Предлог – Критериуми за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во Општина Јегуновце за 2020 година.
 5. Предлог – Програмаза изработка на урбанистички планови за населените места на подрачјето во Општина Јегуновце и урбанистички планови вон населените места за 2020 година.
 6. Предлог – Програма за изработка на локална урбанистичка планска документација на Општина Јегуновце за 2020 година.
 7. Предлог – Програма за изработка на Општи Акти за населените места во општина Јегуновце за 2020 година.
 8. Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на Општина Јегуновце за 2020 година.
 9. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Отворено нова канцеларија, подрачното оделение од центарот за социјални работи Тетово

Денес 15.01.2020 година во присуство на градоначалникот Дарко Блажески, заменик министерот за труд и социјална политика Санела Шкриељ и директорот на центарот за социјални работи од Тетово Дарко Обадиќ во населено место Јегуновце официјално ја пуштија во употреба новата канцеларија, подрачно оделение од центарот за социјални работи Тетово.

Придобивките од отворањето на ова  одделение во Јегуновце се од големо значење за жителите кои живеат на територијата на Општина Јегуновце, бидејќи услугите кои што  ќе може да ги добијат  во канцеларијата се однесуваат на сите права и услуги од областа на социјалната заштита.

Министерството за труд и социјална политика презеде конкретни мерки за овозможување на поголема достапност на социјалната работа и социјалната заштита до сите граѓани, особено до оние кои живеат во руралните средини и во населени места кои се надвор од седиштето на Центарот за социјална работа.

Градоначалникот  Дарко Блажески во дадената изјава ја поздрави оваа активност, потенцира дека  со отворање на оваа канцеларија жителите на општина Јегуовце ќе можат непречено да ги остварат сите права и услуги од областа на социјалната заштита, полесно и подостапно од досега.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Одржана триесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 15.01.2020 година со почеток во 12:00 часот се ордржа триесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 1 точка. Присутни беа 13 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од триесетипрва седница.

 1. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Честитка по повод Божиќ

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески на сите православни христијани им го честита Христовото раѓање – Божиќ.

Во духот на христијанството, Божиќ е најголемиот и најрадосниот христијански празник, празник на светлината, надежта и спасението. Христовото раѓање е голем и светол настан за човековиот род, поттик за надеж и верба во животот, љубов и радост во секој наш дом.

Среќен Божиќ. Христос се роди.

Изготвли:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

СРЕЌНА НОВА 2020 ГОДИНА

Локалната самоуправа на Општина Јегуновце ви ја честита Новата 2020 ГОДИНА, со желби за многу здравје, успех, среќа и благосостојба во сите свери на животот.

Во новата 2020 година, продолжуваме заедно да работиме за модерена, развиена и убава општина Јегуновце.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Одржана триесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 25.12.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетипрва седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 11 точки, дополнет беше со плус 2. Присутни беа сите 15 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од триесетта седница.

 1. Предлог – Буџет на Општина Јегуновце за 2020 год.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2020 год.
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2020 год.
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 год.
 5. Предлог – Програма за активностите на Општина Јегуновце во областа на заштита на животната средина во 2020 год.
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Планот за архивски знаци за распоредување на актите за 2020 год на Општина Јегуновце.
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 год во Јавна локална установа Библиотека СВЕТЛИНА-DRITA с.Прељубиште-Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за трансверирање на средства-субвенции од Буџетот на Општина Јегуновце на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце за 2020 год.
 9. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница.
 10. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце.
 11. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Шемшово“ с.Шемшово.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце