U majtë mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më 26.05. 2022 me fillim në orën 11:00 u mbajt mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën e komunës.

Mbledhjen e udhëhoqi kryetari i këshillit të komunës së Jegunovcit Valentina Marçevska, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe kryetari i komunës Dimitar Kostadinoski.

Одржана деветта седница на советот на Општина Јегуновце

На ден 26.05.2022 година со почеток во 11:00 часот се одржа деветта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Валентина Марчевска, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Димитар Костадиноски.

Извршена дезинсекција против комарци на цела територија на општина Јегуновце

Изминатава ноќ е извршена дезинсекција против комарци.
Со оваа дезинсекција против комарци опфатени се сите предвидени локации во населените места, сите излетнички места на територија на општина Јегуновце, според унапред донесен план.
Во престојниот период следуваат уште две прскања.

Започна кампањата „ Мојот данок, за мојата општина! “

До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот.

Општина Јегуновце како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“

Едукативната кампања „ Мојот данок, за мојата општина! “има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин-даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднината на општината.

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со законско право на даночно решение за вашиот имот, но, и законска обврска и лична должност за навремено подмирување на данокот.

Секој граѓанин-даночен обврзник треба да знае дека со навремено подмируваме на данокот на имот, го полни директно општинскиот буџет, преку кој се реализираат сите планирани јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, едноставно кажано, секој од нас лично придонесува за развојот на општината, која во иднина ќе ја красат: нови градинки, нови игралишта, нови улици, нови училишта, ново осветлување, нови паркови, еколошки проекти, нови проекти за економски развој.

Оваа кампања оттаму, цели и да придонесе кон навремено и прецизно информирање на даночните обврзници за сите права и обврски, како и правата и обврските на општината поврзани со данокот на имот.

За да дознаете повеќе за данокот на имот погледнете го видеото:

Информации повеќе од летокот објавен на линкот: Мој леток!

Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Është duke u zhvilluar mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit, në të cilën merren vendime të rëndësishme për funksionimin e vetëqeverisjes lokale. Para këshilltarëve në rend dite janë në shqyrtim disa raporte financiare, propozim-vendime për aktivitete rrjedhëse dhe në të ardhmen dhe projekte që do të realizohen. Puna transparente e këshillit është prioritet kryesor dhe qytetarët gjithmonë do të jenë të informuar për vendimet e rëndësishme që marrin organet dhe trupat punues të Komunës së Jegunovcit.

 

Во тек е осмата седница на советот на општина Јегуновце

Во тек е осмата седница на советот на општина Јегуновце на која што се носат значајни одлуки поврзани со функционирањето на општината. Пред советниците на дневен ред се повеќе точки на разгледување, кои се однесуваат на усвојување на финансиски извештаи, предлог – одлуки кои е однесуваат на тековни и идни активности и проекти што ќе се реализираат. Транспарентното работење на советот на општина Јегуновце ќе продолжи во иднина, а граѓаните секогаш ќе бидат информирани за одлуките што се носат од страна на телата и органите на општина Јегуновце.

 

 

Inspektimi i punimeve të ndërtimit të projektit të kolektorit në mes të Zhillçës dhe Shemshovës

Sot inspektova ndërhyrjet infrastrukturore në kuadër të projektit për kolektor të kanalizimit fekal, përkatësisht lidhjen e vendbanimit Zhillçë me kanalizimin e vendbanimit Shemshovë. Me përfundimin e punimeve të ndërtimit dhe vënien në punë të kolektorit, banorët e Zhillçës tashmë mund të kyçen në rrjetin e kanalizimit fekal.
Funksionimi i kolektorit për kyçje zgjidh problemin me dekada të banorëve të vendbanimit Zhillçë dhe ata tashmë do të kenë një kanalizim fekal funksional. Si kryetar i Komunës së Jegunovcit premtova përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve përmes realizimit të projekteve dhe kjo do të vazhdojë në kontuinitet në të gjitha vendbanimet dhe në fusha të ndryshme të kompetencës së vetëqeverisjes lokale.

Увид на градежни зафати на проект за колектор помеѓу Жилче и Шемшово

Денес сме на увид на инфраструктурните зафати во рамките на проектот за колектор на фекална канализација, односно поврзување на населеното место Жилче со системот на канализација на населеното место Шемшово. Со завршување на градежните зафати и ставање во функција на колекторот, жителите на Жилче веќе можат да се приклучат на фекалната канализациона мрежа.
Со функционирање на колекторот за поврзување се решава деценискиот проблем на жителите од населеното место Жилче и веќе истите ќе имаат функционална фекална канализација. Јас како градоначалник на општина Јегуновце ветив подобрување на условите за живот на жителите преку реализирање на проекти и тоа ќе продолжи континуирано во сите населени места и во различни сфери од надлежност на локалната самоуправа.
Accessibility