grb-na-opstina-jegunovce

Општината има грб кој ја претставува Општина Јегуновце со нејзините основни обележја и карактеристики (согласно Одлуката за утврдување на грбот на Општина Јегуновце).

 

 

 

zname_ojОпштината има знаме кое во основа е црвено а во левиот горен агол е аплициран грбот на општината. Единаесетте жолто обоени ѕвездички преставуваат единаесетте населени места, а разместеноста на ѕвездичките е соодветно со разместеноста на населените места на картата на Општина Јегуновце (согласно Одлуката за утврдување на знамето на Општина Јегуновце).

Accessibility