Генерални информации за заштита на приватноста и личните податоци

Стекнувањето доверба и одржувањето на довербата е од суштинско значење за она што ние го работиме. Поради тоа сме навистина посветени на транспарентност во нашите однос и практики за приватност. Било кои лични информации и податоци што ќе ни бидат откриени а се сметаат за лични податоци, ќе бидат обработени само доколку за тоа постои законски основ, односно само за конкретна цел и секако со Ваша согласност во случаи кога е тоа неопходно, и затоа Ве покануваме да се вклучите во сите наши активности  со целосна доверба од аспект на заштита на вашите лични и останати податоци. Ние не собираме  информации односно лични податоци од деца.

Овој документ е политика за приватност и колачиња и може да ви помогне да ги пронајдете потребните информации за тоа како ние  постапуваме со вашите лични податоци, односно колачиња. Прочитајте го внимателно и во целост овој документ за поточно да дознаете  кои лични податоци ги собираме,односно како ги собираме, користиме, споделуваме чуваме и откриваме Вашите лични податоци. Нашата политика за приватност и колачиња редовно ќе се менува или ажурира во согласност со нашите активности и потреби за што ќе бидете благовремено известувани. Доколку имате дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте не директно на: contact@opstinajegunivce.eu.mk

Информации за контакт на Контролорот

Општина Јегуновце согласно Законот за заштита на личните податоци (Службен Весник на РС.Македонија бр.42/2020) е во својство на контролор на личните податоци  кои ги обработуваме, освен ако нешто друго во овој документ не е поинаку наведено.

Постојат повеќе начини на кои можете да контактирате со нас, вклучително преку телефон, е-пошта, разговор во живо и објавување. Повеќе детали може да се видат на нашата веб-страница https://www.opstinajegunovce.gov.mk

Нашата електронска адреса е: contact@opstinajegunovce.eu.mk

Детали за контакт на лицето одговорно за заштита на податоци.

Наш службеник (овластено лице) за заштита на податоци (офицер) е Љупчо Столески. Можете да го контактирате преку нашата електронска адреса: contact@opstinajegunovce.eu.mk

Како ги добиваме информациите и личните податоци кои ги обработуваме?

Повеќето  лични податоци и информации што ги обработуваме ни се дадени директно од Вас заради една од следниве причини:

 • Вие избирате пристап до нашите услуги и ресурси или барате остварување на некое право или субвенција;
 • Вие доставувате барање за информации до нас;
 • Вие сакате да учествувате,односно присуствувате или сте присуствувале на некој настан што сме го организирале.
 • Вие аплициравте за работа  кај нас;
 • Вие ја претставувате Вашата организација.

Податоците што ги собираме се ограничени на видовите информации што обично можат да се најдат на вашата бизнис картичка, и обично но не исклучиво се однесуваат на:

 • Вашето име и презиме;
 • Наслов/позиција на вашето работно место;
 • Името на компанијата/институцијата во која работите;
 • Вашата службена адреса за е-пошта; и
 • Вашиот телефонски број;

Информации што ги добиваме додека Вие сами пребарувате  на нашата веб-страница (прелистување на податоци):

Покрај видовите информации што Вие сакате да ни ги доставите, ние ги добиваме и следниве технички информации, кои под одредени услови сепак може да се сметаат за лични податоци, самостојно или пак кога се комбинираат со други податоци:

 • IP адреси и / или имиња на домени на компјутери што ги користите кога ги користите нашите услуги;
 • URI (единствен идентификатор на ресурси) адреси на ресурси што ги бара вашиот веб прелистувач;
 • Времето на барање;
 • Методот што го користи вашиот веб прелистувач за поднесување на барањето до серверот;
 • Големината на датотеката добиена во одговорот;
 • Нумеричкиот код што го означува статусот на одговорот од серверот (успешен, грешка, итн.); и
 • Параметри поврзани со оперативниот систем што го користите.

Користење и споделување на Вашите лични податоци.

Било какви лични податоци што ни ги доставувате, се користат од наша страна за да ви ги обезбедиме највисокиот квалитет на нашите услуги и информации наведени во овој документ. Ние никогаш нема да ги продадеме вашите лични податоци на никого, ниту пак неовластено ке ги дадеме на некој друг на користење. Засега, ние не ги споделуваме Вашите лични податоци со трети лица кои би можеле да го олеснат испорачувањето на нашите услуги на пример. Нашиот план за во иднина е да користиме услуга од трети страни за да Ви испраќаме информации за билтени во случај да сте се согласиле за тоа, но ова ќе биде прашање на ажурирана Политика за приватност и колачиња за што навреме дополнително ќе биде објавено соопштение на нашата веб страница.

Било какви лични податоци што сме ги стекнале за време на вашето користење на нашите услуги се користат само за добивање анонимни статистички информации на нашата веб-страница, како и за проверка на нивното правилно функционирање односно подобрување на квалитетот на нашите услуги. Овие податоци се бришат веднаш по обработката. Ние нема да ги споделуваме Вашите информации односно лични податоци со трети лица заради цели на директен маркетинг освен доколку за тоа немаме Ваша експлицитна согласност.

Вашите права за заштита на личните податоци:

Според Законот за заштита на личните податоци, Вие имате права за кои треба да Ве информираме. Правата што Ви се достапни зависат од целта, односно  причината за обработка на Вашите лични податоци. Повеќе информации со ова тема можете да најдете на веб страницата на Агенцијата за заштита на личните податоци www.azlp.mk односно да поставите прашање до нашиот офицер за заштита на личните податоци на contact@opstinajegunovce.eu.mk или до надлежниот државен орган, односно регулаторно тело на info@privacy.mk. Во продолжение ќе ги најдете основните односно базичните информации во врска со споменатите права:

 1. Право на пристап

Имате право да побарате од нас копии од вашите лични податоци. Ова право секогаш се применува. Постојат некои исклучоци, според законот, што значи дека не секогаш може да ги добивате сите информации што ги обработуваме.

 2. Право на исправка

Имате право да побарате од нас да ги исправиме информациите што мислите дека не се точни. Вие исто така имате право да побарате од нас да ги комплетираме информациите што мислите дека се нецелосни. Ова право секогаш се применува.

3. Право на бришење

Имате право да побарате од нас да ги избришеме Вашите лични податоци во одредени околности. Ова право се применува само под одредени услови согласно закон.

4. Право на ограничување на обработката

Имате право да побарате од нас да ја ограничиме, односно прекинеме обработката на вашите лични податоци во одредени околности согласно со законот.

5. Право да се спротивставувате(барање да се прекине целосно со обработката) на обработката.

Имате право да се спротивставувате на обработка само доколку  обработката на  Вашите лични податоци не претставува дел од нашите законски обврски или е во наш легитимен интерес.

6. Право на преносливост на податоци

Ова се однесува само на информациите што Вие ни ги давате. Вие имате право да побарате да ги пренесеме информациите, односно личните податоци што ни ги давате од една во друга организација (контролор) или да Ви ги дадеме Вам. Правото се применува само ако обработуваме лични податоци засновани на ваша согласност, или во процес за склучување договор во вие самите сте едната страна  односно доколку обработката е автоматизирана или ако ги обработуваме вашите информации за цели на спроведување на законски обврски од домен на кривичното право и постапка.

Од Вас нема да се бара да платите никаква такса,односно надомест за остварување на горенаведените права, освен кога тоа во зависност од Вашето барање е поврзано со особено голем број на операции или активности поврзани со фискални импликации за што ќе бидете однапред информирани.Во врска со напред наведеното предвидени се одредени исклучоци и согласно Законот за заштита на личните податоци.За остварување на Вашите права, согласно посочениот пропис,односно постапување по Ваше Барање,согласно законот  имаме рок од еден месец за одговор.

7. Право да се жалите (Право на приговор)

Ние работиме со високи стандарди кога станува збор за обработка на Вашите лични информации, сепак доколку  имате било какви прашања или проблеми, контактирајте не на contact@opstinajegunovce.eu.mk и ние ќе одговориме.

Ако сепак во било кој случај останете незадоволни, можете да поднесете жалба за начинот на кој ги обработуваме Вашите лични информации до Агенцијата за заштита на личните податоци на info@privacy.mk

Посетувате настан, семинар односно работилница, обука,курс и слично или сте дел од друга активност на Општина Јегуновце

Цел и законски основ за обработка:

Нашата цел за собирање на овие информации, односно лични податоци  е да можеме да го реализираме  настанот и како и да Ви обезбедиме соодветна, квалитетна и прифатлива услуга.

 Основа на која се потпираме за обработка на Вашите лични податоци во овие случаи е Закон а во одредени состојби тоа е и нашиот легитимен интерес како и Вашата согласност.

Она што ни треба, односно што треба да го знаете во ваков случај е:

Доколку сакате да се пријавите за оценуваш или да присуствувате на некој од нашите настани, од Вас ќе биде побарано да ги дадете Вашите информации, односно лични податоци за контакт, вклучувајќи го и името на Вашата организација/институција  и доколку Ви се потврди присуството, може да побараме и одредени информации за Ваши преференци и навики  доколку се работи за настан кој се држи со физичко присуство. Ние исто така може да побараме плаќање ако има предвидено надомест за присуство,односно учество.

Зошто ни требаат овие информации?

Ние во прв ред ги користиме овие информации за да го олесниме одржувањето на настанот и да Ви обезбедиме квалитетна услуга, но во одредени случаи ги користиме и за исполнување на цели согласно Закон. Исто така  овие информации односно лични податоци не ретко пати ни  требаат  за да можеме да Ве комуницираме или да Ви одговориме на некое Ваше барање.

 Ние не ги споделуваме овие информации односно лични податоци со никој, и ги бришеме веднаш по завршувањето настанот, освен доколку не постојат законски пречки за тоа.Деталите можете да ги видите во делот за колачиња.

Ние не објавуваме списоци со учесници за настани.

Колку долго го чуваме вашите личи податоци?

 Кога ја посетувате нашата веб-страница вашиот прелистувач автоматски испраќа информации до серверот на нашата веб-страница, https://www.opstinajegunovce.gov.mk  која е привремено зачувана во датотека.Во секој случај детали за рокови за чување можете да видите во делот за колачиња.

Close Search Window