АПЕЛ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

Општина Јегуновце упатува апел да се почитуваат препораките и законските одредби од страна на Владата на Република Северна Македонија, како и препораките од страна на самата Општина Јегуновце.

Апелираме до сите жители на Општина Јегуновце да го намалат движењето во институциите, со исклучок на итни и неодложни работи. Жителите на Општина Јегуновце да го сведат на минимум движењето надвор од своите домови, со исклучок за итни и неодложни работи.

Особено оваа препорака се однесува за посетување на угостителски објекти, паркови и останати отворени и затворени простории со капацитет за собирање на поголема група на луѓе.

Информациите повразни со новонастанатата ситуација со КОВИД-19 (Корона вирус), да се црпат исклучиво од Министерството за здравство, поради тоа што информациите од неофицијални извори доведуваат до паника кај населението.Лицата кои биле надвор од територијата на Република Северна Македонија и лицата кои се сомневаат дека имаат симптоми на корона вирус, им се препорачува да го контактираат Центарот за јавно здравје.

Општина Јегуновце ги почитува сите дадени препораки да не доаѓаат на работа лицата со хронични заболувања како и бремените жени.

Одржана триесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 09.03.2020 година со почеток во 10:30 часот се ордржа триесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 19  точки. Присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетипетта седница.

 1. Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2019 година.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2019 година.
 3. Извештај од извршениот попис на средствата, ситен инвентар и попис на благајната со состојба 31.12.2019 година во Општина Јегуновце за Заклучок за негово усвојување.
 4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2019 година на ООУ „Александар Здравковски“ – Јегуновце.
 5. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2019 година на ООУ „Шемшово“ – Шемшово.
 6. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2019 година на ООУ „Симче Настовски“ – Вратница.
 7. Предлог – Одлука за давање на согласнот на Годишната сметка за 2019 година на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка ЈАБОЛЧИЊА Општина Јегуновце, Јегуновце.
 8. Предлог – Одлука за давање на согласнот на Годишната сметка за 2019 година на ЈЛУ Библиотека Светлина-Drita с.Прељубиште – Општина Јегуновце.
 9. Предлог – Одлука за давање на согласнот на Годишната сметка за 2019 година на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.
 10. Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општинските патишта и улици во Општина Јегуновце за 2019 година.
 11. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во Општина Јегуновце за 2020 година.
 12. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Јегуновце.
 13. Предлог – Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати без надоместок за време на изборната кампања.
 14. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце за учебната 2019/2020 година.
 15. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Шемшово“ с.Шемшово за учебната 2019/2020 година.
 16. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница за учебната 2019/2020 година.
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на измена на Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце.
 18. Предлог – Одлука за исплата на парична помош за надомест на патни трошоци за лице со ментална и телесна попреченост.
 19. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана работилница за примена на пристапот базиран на човековите права за лицата со попреченост

Пред претставници од различни институции во општината Јегуновце се одржа работилница за примена на пристапот базиран на човековите права за лицата со попреченост.

На работилницата беше презентирана и анализата за лицата со попреченост во рурални средини и проектот “From Disability to FoodAbility”. Присутните истакнаа дека проектот ќе овозможи поголема вклученост на лицата со попреченост во руралните средини, размена на информации и дека овој проект дава нови можности за лицата со попреченост од руралните средини.

Активно учество на оваа работилница зеде и градоначалникот Дарко Блажески кој го поздрави овој проект, истакна дека во рамки на неговите можности ќе се залага за овие лица со попреченост да можат норамлно да фунционираат во општеството.

Работилницата е дел од проектот “From Disability to FoodAbility” , кој се имплементира од Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen.

Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје.

Проектот има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на лицатa со пореченост-деца и возрасни со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства на територија на Општина Јегуновце.

Одржана триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 10.02.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки. Присутни беа 14 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетичетврта седница.

 1. Измени и дополнувања на буџетот на општина Јегуновце за 2020 година.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на измени и дополнувањата на Буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 05.02.2020 година со почеток во 09:00 часот се ордржа триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки и беше дополнет со плус 1 точка. Присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетитрета седница.

 1. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за кофинансисрање на проектот Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до депонија Русино Општина Гостивар – трета фаза аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој.
 2. Предлог – Одлука за одобрување на финасиски средства за кофинансисрање на проектот Креирање на платформа за Регионален Геогравски Информационен Систем за систе општини од ППР аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана триесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце

Денес 28.01.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 9 точки и беше дополнет со плус 4 точки. Присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

        – Усвојување на записник од триесетивтора седница.

 1. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Јегуновце за 2020 година.
 2. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2019 година и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.
 3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите за државните службеници за 2020 година.
 4. Предлог – Критериуми за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во Општина Јегуновце за 2020 година.
 5. Предлог – Програмаза изработка на урбанистички планови за населените места на подрачјето во Општина Јегуновце и урбанистички планови вон населените места за 2020 година.
 6. Предлог – Програма за изработка на локална урбанистичка планска документација на Општина Јегуновце за 2020 година.
 7. Предлог – Програма за изработка на Општи Акти за населените места во општина Јегуновце за 2020 година.
 8. Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на Општина Јегуновце за 2020 година.
 9. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Отворено нова канцеларија, подрачното оделение од центарот за социјални работи Тетово

Денес 15.01.2020 година во присуство на градоначалникот Дарко Блажески, заменик министерот за труд и социјална политика Санела Шкриељ и директорот на центарот за социјални работи од Тетово Дарко Обадиќ во населено место Јегуновце официјално ја пуштија во употреба новата канцеларија, подрачно оделение од центарот за социјални работи Тетово.

Придобивките од отворањето на ова  одделение во Јегуновце се од големо значење за жителите кои живеат на територијата на Општина Јегуновце, бидејќи услугите кои што  ќе може да ги добијат  во канцеларијата се однесуваат на сите права и услуги од областа на социјалната заштита.

Министерството за труд и социјална политика презеде конкретни мерки за овозможување на поголема достапност на социјалната работа и социјалната заштита до сите граѓани, особено до оние кои живеат во руралните средини и во населени места кои се надвор од седиштето на Центарот за социјална работа.

Градоначалникот  Дарко Блажески во дадената изјава ја поздрави оваа активност, потенцира дека  со отворање на оваа канцеларија жителите на општина Јегуовце ќе можат непречено да ги остварат сите права и услуги од областа на социјалната заштита, полесно и подостапно од досега.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце