Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Закон за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/2020), Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за поставување на магистрален оптички кабел помеѓу Скопје и Тетово подрачје на општина Јегуновце ќе биде објавен на службената веб страна за увид на јавноста во траење од 15 дена во период од 23.02.2023 година до 16.03.2023 година, за кое време засегнатите правни и физички лица може да доставуваат евентуални забелешки.

Документи:

Close Search Window