Instituti për Zhvillim të Bashkësisë - Tetovë

Nënrrethi komuna e Jegunovcës, vendbanimi Jegunovcë
Personi kontaktues: Sreten Koceski
Telefoni: 070-250-286
Email: info@cdi.mk; cdi.sreten@gmail.com
Faqja e internetit: www.cdi.mk

OJQ Qendra aktuale multietnike - "MAC"

Selia: rr. 101 bb – Vratnicë
Personi kontaktues: Irena Bogatinovska
Tel: 044 451 154 / 072 665 411
Email: macnvo@yahoo.com
Faqja e internetit: www.macnvo.org

Shoqata e Grave të Komunës së Jegunovcës

Selia: 101 bb – Jegunovce
Personi kontaktues: Zora Dobrevska
Tel: 076 406 513
Email: /
Faqja e internetit: /(Edited)Restore original

Shoqata e Grave të Komunës së Vratnicës

Selia: rr. 102 bb – Vratnicë
Personi kontaktues: Jablanka Veselinovska
Tel: 044 451 019 / 070 256 076
Email: /
Faqja e internetit: /

Shoqata e banorëve të Vratnicës

Selia: rr. 102 bb – Vratnicë
Personi kontaktues: Miroslav Kiirovski
Tel: 070 771 277
Email: /
Faqja e internetit:

Shoqata "Predizvik"

Selia: rr. 103 bb – Jegunovce
Personi kontaktues: Dalibor Antoski
Tel: 044 397 778
Email: /
Faqja e internetit: /

Shoqëria Kulturore Artistike "Izvor"

Selia: rr. 101 bb – Jegunovce
Personi kontaktues: Nenad Blazeski
Telefoni: 070-209-760
Email: kudizvor@yahoo.com
Faqja e internetit: /

Shoqata Bashkimi i luftëtarëve nga NOB

Selia: rr. 103 bb – Vratnicë
Personi kontaktues: Dushko Milosavlevski
Tel: 077 750 409
Email: /
Faqja e internetit: /

Shoqëria e gjuetisë "Lyuboten".

Selia: rr. 101 bb – Vratnicë
Personi kontaktues: Vaso Antoski
Tel: 044 452 020
Email: /
Faqja e internetit: /

Shoqata e Peshkimit "Rakita"

Седиште: ул. 101 бб – Вратница
Лице за контакт: Васо Антоски
Тел: 044 452 020
Email: /
Веб сајт:

Shoqata e Klubit të Kick Boksit "Tetova"

Selia: rr. 101 bb – Shemshovo
Personi kontaktues: Arben Jonuzi
Tel: 070 700 541
Email: /
Faqja e internetit: /

Shoqata për rindërtimin e kishës “Sht. Gjeorgji"

Selia: rr. 101 bb – Tudence
Personi kontaktues: Dushko Krstovski
Tel: 070 883 336
Email: /
Faqja e internetit: /

Shoqata e Qytetarëve Instituti për Zhvillim të Qëndrueshëm Rajonal Rural "BELAVISTA - IORRR"

Selia: rr. 101 bb 36 Belovishte
Personi kontaktues: Sasho Matovski
Tel: 078 202 010
Email: bellavista.iorrr@gmail.com
Faqja e internetit: www.belavista.org.mk / www.belavista.mk

Close Search Window