Takim i qytetarëve mund të thirret për hapësirën e gjithë komunës ose për zonën e bashkësisë lokale. Takimin e qytetarëve e thërret kryetari i komunës me iniciativën e tij, me kërkesë të Këshillit ose me kërkesë të së paku 10% të zgjedhësve të komunës, përkatësisht të vetëqeverisjes lokale të cilës i referohet pyetja specifike. 

Kërkesa për thirrjen e mbledhjes së qytetarëve me nënshkrime nga qytetarët e interesuar i paraqitet kryetarit të komunës, i cili është i detyruar të thërrasë mbledhjen brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës. 

Akti i thirrjes së tubimit të qytetarëve publikohet në mjetet lokale të informimit dhe në vende publike në mënyrën e zakonshme. Nga dita e publikimit të aktit për thirrjen e mbledhjes së qytetarëve deri në ditën e mbajtjes duhet të kalojnë të paktën 5 ditë. Në procesin e vendimmarrjes në Takimin e qytetarëve marrin pjesë qytetarët që kanë të drejtë vote. Takimin e qytetarëve e udhëheq kryetari i komunës ose personi i autorizuar nga kryetari. 

Çështjet e diskutuara në mbledhjen e qytetarëve raportohen nga kryetari i komunës dhe, sipas nevojës, nga përfaqësues të tjerë të autorizuar të organeve të komunës. Takimi i qytetarëve mund të nxjerrë konkluzione për çështje me rëndësi lokale për të cilat është thirrur takimi. 

Konkluzionet i miraton takimi i qytetarëve me shumicën e votave të të pranishmëve. Konkluzionet e nxjerra nga Takimi qytetar, organet e Komunës janë të detyruara t’i shqyrtojnë brenda 90 ditëve dhe t’i informojnë qytetarët për vendimet e tyre përmes mediave lokale.

Close Search Window