Institucionit Publik Lokal Biblioteka “Светлина – Drita” është institucion kulturor modern, institucion relativisht i ri lokal i ndërtuar dhe i pajisur plotësisht në vitin 2007 me mbështetjen e projektit të UNDP-së “Bibliotekat miqësore për të gjithë qytetarët” financuar nga Mbretëria e Norvegjisë. Ndodhet në Prelubishtë, vendbanim ku jetojnë disa nacionalitete me fe, kultura dhe tradita të ndryshme, paraqet vendtakim të të gjitha etnive në një vend. Themelues i Bibliotekës është Këshilli i Komunës së Jegunovcit në pajtim me Vendimin e Këshillit të Komunës së Jegunovcit për themelimin e Institucionit Publik Lokal – Bibliotekës në vendbanimin Prelubishtë – Komuna e Jegunovcit nr. 07-85. /6 datë 29.01.2008. (Gazeta Zyrtare e Komunës së Jegunovcit nr. 47/08)

Biblioteka si institucion publik lokal në Komunën e Jegunovcit kryen veprimtari me interes të veçantë publik dhe kontribuon në zhvillimin e kulturës, avancimin e punës profesionale dhe shkencore, zhvillimin e shkencës dhe arsimit me qasje për të gjithë qytetarët në kushte të barabarta. , pavarësisht nga përkatësia e tyre arsimore, gjinore, kombëtare politike apo fetare si dhe për qytetarët me nevoja të veçanta.

 

Biblioteka në kuadër të veprimtarisë së saj kryen këto aktivitete:

o merr, ruan, përpunon, mbron dhe vë në dispozicion materialin bibliotekar të përcaktuar me Ligjin për Bibliotekat;

o plotëson dhe në kushte të veçanta përpunon dhe ruan mostrën arkivore të të gjithë materialit bibliotekar në letër dhe jo në letër që lëshohet dhe shtypet në Republikën e Maqedonisë;

o hulumton, grumbullon, ruan dhe përpunon materialin bibliotekar me natyrën e trashëgimisë kulturore dhe materialin e rrallë bibliotekar;

o përgatit dhe krijon katalogë për materialin bibliotekar që gjendet në bibliotekë;

o kryen punë të nevojshme kërkimore nga veprimtaritë bibliotekare dhe informative; o studion kushtet dhe nevojat për zhvillimin e veprimtarisë bibliotekare dhe jep mendime e propozime për përmirësimin e tyre;

o kujdeset për zhvillimin profesional të bibliotekarëve;

o shkëmbejnë dhe huazojnë materiale bibliotekare me biblioteka dhe institucione të tjera;

o bashkëpunon në shkëmbimin ndër bibliotekar dhe ndërmjetësimin e informacionit;

o kryen mbrojtjen e materialit bibliotekar në përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara për masat mbrojtëse teknike, për ruajtjen dhe mbrojtjen e materialit bibliotekar;

o mikrofilma, shumëzon dhe printon material bibliotekar;

o kryen dezinfektimin e materialit bibliotekar;

o përgatit dhe nxjerr botime që rrjedhin nga veprimtaria e tij;

o kryen marketing në funksion të veprimtarisë bibliotekare;

o promovon dhe afirmon materialin bibliotekar dhe trashëgiminë kulturore lëvizëse të Republikës së Maqedonisë, përmes ekspozitave, ligjëratave, leximeve letrare, seminareve dhe kurseve, shfaqjes së filmave dhe formave të tjera të veprimit;

o tjetërson materialin bibliotekar nga fondi rezervë i bibliotekës;

o përfshirja në sistemin bibliografik të ndërsjellë dhe qasja në materialin bibliotekar në formë elektronike;

o kryen punë të tjera të parapara me Ligjin për kulturën, Ligjin për bibliotekat dhe akte nënligjore.

 

Institucioni Publik Lokal Biblioteka “Svetlina – Drita” si institucion kulturor dhe arsimor ka një vend dhe rol të rëndësishëm në jetën kulturore dhe arsimore të Komunës së Jegunovcit. Fondi i bibliotekës që disponon kjo bibliotekë arrin në 7000 libra nga fusha të ndryshme me tendencë rritjeje të përhershme. Përveç koleksionit të librave, biblioteka ka edhe kompjuterë me lidhje të përhershme interneti, sallë shumë funksionale si dhe burime të tjera që dallojnë çdo bibliotekë të bukur moderne dhe sigurisht që është më e frekuentuara nga nxënësit dhe studentët. Veprimtaria bibliotekare ka një detyrë të rëndësishme, e ajo është ngritja e nivelit kulturor dhe arsimor të qytetarëve. Në bibliotekë zhvillohen edhe aktivitete të tjera: konkurse letrare të llojeve dhe temave të ndryshme, ekspozita me libra interesant për lexuesit, promovime librash, takime dhe biseda me shkrimtarë, poetë dhe krijues të rinj të shquar që prezantojnë krijimet e tyre letrare. Libri është miku më i mirë i njeriut. Ai lidh njerëz nga e gjithë universi, pavarësisht nga përkatësia fetare dhe kombëtare, në të menduarit, perceptimet dhe pikëpamjet e tyre për botën.

 

Orari i punës

Nga e hëna ne te premte
nga ora 09:00. deri në orën 17:00.

Adresa

IPLB "Светлина - Drita" 1228 Prelubishtë, Komuna e Jegunovcit.
Republika e Maqedonisë së Veriut

Kontakti

Vesna Jovanoska (drejtoreshë)
Tel: (+389) 44 376 066
E – kontakt: svetlina.drita@t.home.mk

Close Search Window