Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Јегуновце за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

|

... Read More Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Јегуновце за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Квартален извештај за извршување на буџет за прв квартал K1 и К2 – 2023 година

|

... Read More Квартален извештај за извршување на буџет за прв квартал K1 и К2 – 2023 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Јегуновце за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

|

... Read More Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Јегуновце за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Јегуновце за извештајниот период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

|

... Read More Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Јегуновце за извештајниот период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Close Search Window