Sot më datë 28.02.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e tetëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 20 pika kurse u plotësua edhe me 2 pika, të pranishëm ishin 15 këshilltarë.

R e n d   d i t e

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së shtatëmbëdhjetë të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

 1. Propozim-Llogaria përfundimtare e Buxhetit të NJVL-së së Jegunovcit për vitin 2018;
 2. Propozim-Vendimi për miratimin e Llogarisë përfundimtare e Buxhetit të NJVL-së së Jegunovcit për vitin 2018;
 3. Raporti i kryer i mjeteve,inventarit të imët dhe regjistrimit të arkës me gjendje më 31.12.2018 në Komunën e Jegunovcit dhe Konkluzion për miratimin e tij;
 4. Propozim-Vendim për ç’regjistrim të mjeteve themelore , pronë e Komunës së Jegunovcit
 5. Propozim-Vendim për ç’regjistrim të inventarit të imët , pronë e Komunës së Jegunovcit
 6. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për realizimin e Buxhetit të Komunës së Jegunovcit për vitin 2019
 7. Propozim-Vendim për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve në pajtim me Ligjin për përkrahje financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe njësi shfrytëzuese të themeluara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për financimin e detyrimeve të arritura dhe  të papaguara
 8. Propozim-Vendim për lejimin e Raportit për shumën e përgjithshme të kontraktuar me kreditorë për financimin e detyrimeve të arriturave dhe të pa paguara
 9. Propozim –Vendimi për dhënien e pëlqimit Llogarisë vjetore për vitin 2018 të SHFK,,Aleksandar Zdravkovski’’ Jegunovc;
 10. Propozim –Vendimi për dhënien e pëlqimit Llogarisë vjetore për vitin 2018 të SHFK,,Shemshova’’ Shemshovë;
 11. Propozim –Vendimi për dhënien e pëlqimit Llogarisë vjetore për vitin 2018 të SHFK,,Simçe Nastovski’’ Vratnicë;
 12. Propozim-Vendimi për dhënien e pëlqimit Llogarisë përfundimtare të vitit 2018 të Institucionit publik komunal për fëmijë-Kopshti i fëmijëve ,,MOLLËZAT’’ f. Jegunovc Komuna e Jegunovcit
 13. Propozim-Vendimi për dhënien e pëlqimit Llogarisë përfundimtare të vitit 2018 të IPL-Biblioteka “Светлина-Drita” f. Prelubishtë-Komuna e Jegunovcit;
 14. Propozim-Vendimi për dhënien e pëlqimit Llogarisë përfundimtare të vitit 2018 të Shoqërisë për shërbime PASTËRTIA JEGUNOVC SHPKNJP f. Jegunovc-Komuna e Jegunovcit;
 15. Kriteret për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsimin fillor për shkollat në territorin e Komunës së Jegunovcit për vitin 2019:
 16. Konkluzion për dhënie mendim për Programin vjetor për realizimin e ekskursioneve të nxënësve të SHFK ,,Aleksandar Zdravkovski’’ Jegunovc për vitin shkollor 2018/2019
 17. Konkluzion për dhënie mendim për Programin vjetor për realizimin e ekskursioneve të nxënësve të SHFK ,,Shemshova’’ Shemshovë për vitin shkollor 2018/2019
 18. Konkluzion për dhënie mendim për Programin vjetor për realizimin e ekskursioneve të nxënësve të SHFK ,,Simçe Nastovski’’ Vratnicë për vitin shkollor 2018/2019
 19. Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit, menaxhimit dhe mirëmbajtjes së makinave zyrtare në Komunën e Jegunovcit.
 20. Propozim-Vendim për bashkëfinancim të Projektit themelorë për rekonstruimin e qendrës në fshatin Vratnicë – Komuna e Jegunovcit;
 21. Propozim-Vendim për lejimin e Programit për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse në territorin e Komunës së Jegunovcit për vitin 2019;
 22. Shqyrtimi i kërkesave.

 

Accessibility