Sot, më datë 05.07.2019 në ora 09.00 u mbajt mbledhja e njëzetepestë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 3 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët .

R e n d d i t e

1. Propozim-Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e rrogave të dhënësve të shërbimeve publike dhe drejtorit të IPKKF MOLLËZAT, Komuna e Jegunovcit f. Jegunovc për 2019;

2. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e Shoqërisë për shërbime PASTËRTIA JEGUNOVC SHPKNJP f, Jegunovc, Jegunovc;

3. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të Shoqërisë për shërbime PASTËRTIA JEGUNOVC SHPKNJP f, Jegunovc, Jegunovc

Accessibility