Sot, më datë 03.07.2019 në ora 08.30 u mbajt mbledhja e njëzetekatër e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 3 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe Kryetari i komunës Darko Bllazheski.

R e n d d i t e

1. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim destinimit të investimit

2. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim destinimit të investimit

3. Propozim-Vendim për lirim nga përgatitja e elaborateve gjeologjike dhe gjeomekanike për hulumtim të tokës në hapësirën planore të propozuar në vendbanimet e Komunës së Jegunovcit

Accessibility