Sot, më datë 27.03.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e nëntëmbëdhjetë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 20 pika, të pranishëm ishin 15 këshilltarë.

R e n d d i t e

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së tetëmbëdhjetë të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Raporti për realizimin e Programit për ndërtimin, rindërtimin dhe mirëmbajtjen e udhëve lokale dhe rrugëve në Komunën e Jegunovcit për vitin 2018 me Konkluzion për miratimin e tij;

2. Propozim- Programit për ndërtimin, rindërtimin dhe mirëmbajtjen e udhëve lokale dhe rrugëve në Komunën e Jegunovcit për vitin 2019;

3. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim dhe autorizim për shlyerje respektivisht riorientim të mjeteve nga llogaria e buxhetit të Komunës së Jegunovcit

4. Propozim-Vendim për dhënien e Pëlqimit dhe autorizimit për nënshkrimin e Kontratës/ve për grant, në pajtim me Marrëveshjen për financim Separis numër 2008-0446 në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Bankës evropiane e investimeve;

5. Propozim- Vendim për caktimin e përparësisë Projekti themelorë për kanalizimin fekal rrugorë për vendbanimet Jançishtë dhe Podbreg;

6. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim destinimit të investimit;

7. Propozim-Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore gjatë realizimit të Projekti themelorë për kanalizimin fekal rrugorë për vendbanimet Jançishtë dhe Podbreg;

8. Propozim-Vendim për caktimin e përparësisë Projektit themelorë për Rekonstruimin e rrugës lokale f. Staro Sellë-Shtëpia malore Luboten;

9. Propozim-Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore gjatë realizimit të Projektit themelorë për Rekonstruimin e rrugës lokale f. Staro Sellë-Shtëpia malore Luboten;

10. Propozim-Vendim për caktimin e përparësisë Projektit themelorë për Rekonstruimin e rrugës lokale f. Jegunovc-Shtëpia malore Cer;

11. Propozim-Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore gjatë realizimit të Projektit themelorë për Rekonstruimin e rrugës lokale f. Jegunovc-Shtëpia malore Cer;

12. Propozim-Vendim për caktimin e përparësisë Projektit themelorë për Rekonstruimin e rrugës lokale f. Bellovishtë-lidhje me rrugën rajonale Tetovë-Jazhincë;

13. Propozim-Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore gjatë realizimit të Projektit themelorë për Rekonstruimin e rrugës lokale f. Bellovishtë-lidhje me rrugën rajonale Tetovë-Jazhincë;

14. Propozim-Vendim për caktimin e përparësisë Projektit themelorë për rekonstruimin e qendrës në fshatin Vratnicë – Komuna e Jegunovcit;

15. Propozim-Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore gjatë realizimit të Projektit themelorë për rekonstruimin e qendrës në fshatin Vratnicë – Komuna e Jegunovcit;

16. Propozim-Vendim për caktimin e përparësisë Projektit themelorë për rekonstruimin dhe rehabilitimin e rrugës komunale në f. Vratnicë;

17. Propozim-Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore gjatë realizimit të Projektit themelorë për rekonstruimin dhe rehabilitimin e rrugës komunale në f. Vratnicë;

18. Propozim-Vendim për formimin e Shtabit hapësinor për mbrojtje dhe shpëtim;

19. Propozim-Vendim për formimin e Forcave hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim;

20. Propozim-Vendim për caktimin e vendeve për vendosjen e afisheve zgjedhore pa kompensim gjatë kohës së fushatës zgjedhore;

Përgatiti: Stojançe Antovski

Komuna e Jegunovcit

Accessibility