I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Општината Јегуновце (во понатамошниот текст општината) е
единица на локална самоуправа, во која граѓаните го
остваруваат правото на локална самоуправа.
Правото на локална самоуправа се остварува преку
преставници во органите на општината и со непосредно
учество во одлучувањето.

Accessibility