Воспитно образовниот процес на децата во основното образование натериторијата на Општина Јегуновце се одвива во трите централни основни училиштасо вкупно 13 подрачни училишта.

Централното основното училиште “Симче Настовски”Вратница е училиште содолга и богата традиција. Формирано е во далечната 1893 год. Денешното име годобило по првоборецот од овој крај Симче Настовски, кој го дал својот млад животво 1943 год. За слобода на Македонија на 18-годишна возраст.
Училиштето е сместено во пазувите на Шар Планина, а над него високо се издигнуваврвот Љуботен. Привилегија на училиштето е што работи во една здрава и чистаеколошка стредина. Истото се наоѓа во Вратница каде се образуваат и воспитуваатученици од I-VIII одд. на македонски јазик.
Од 1981 год. во ова училиште се воспитуваат и образуваат деца со лесни пречки вопсихичкиот развој во посебни паралелки, а кои престојуваат во училишниотинтернат. Денеска училиштето располага со медиотека опремена со техничкинагледни средства, библиотека, кабинет по информатика опремен со новикомпјутери, игралиште, парк, кујна, трпезарија, мини фарма за свињи и земјоделскипарцели. Во склоп на ова училиште функционираат 5 подрачни основни училишта и тоа во населените места: Долно Орашје, Јажинце, Рогачево, Старо Село и Орашје.
Во учебната 2013/2014 год. во О.У “Симче Настовски” се образуваат вкупно 252ученика распоредени во 25 паралелки. Исто така во ова училиште се образуваатученици со посебни потреби, нивниот број во оваа година изнесува / ученика.

Работно време:
Од понеделник до петок
од 07:00ч. до 15:00ч.

Контакт:
О.У. Симче Настовски
1225 Вратница, Општина Јегуновце
Р.Македонија
Тел: (+389) 44 451 008
Факс: (+389) 44 451 008

Лице за контакт:
Јасминка Богдановска (директор)
Тел: (+389) 44 451 008
Е – контакт: simcenastovski@yahoo.com

 

Централното основното училиште “Александар Здравковски”Јегуновце еосновано во 1960 год. истото се наоѓа во Јегуновце центарот на општината каде сеобразуваат и воспитуваат ученици од I-VIII одд. на македонски јазик, училиштеторасполага со библиотека, кабинет по информатика опремен со нови компјутери испорски игралишта. Во склоп на ова училиште функционираат 2 подрачни основниучилишта и тоа во населените места: Јанчиште и Ротинце.
Во учебната 2013/2014 год. во О.У “Александар Здравковски” се образуваат вкупно233 ученик, распоредени во 15 паралелки.

Работно време:
Од понеделник до петок
од 07:00ч. до 15:00ч.

Контакт:
О.У. Александар Здравковски
1215 Јегуновце, Општина Јегуновце
Р.Македонија
Тел: (+389) 44 397 729
Факс: (+389) 44 397 729

Лице за контакт:
Ангелина Костовска (директор)
Тел: (+389) 44 397 729
Е – контакт: zdravkovskialeksandar@yahoo.com

Централното основното училиште “Шемшово”Шемшово се наоѓа во долниот делна Полог сместено на раскрсницата која води за Јегуновце, Лешок и Желино.
Училиштето е основано во 1945 год. со оддлука на Околискиот одбор на ОпштинаТетово. Во основното училиште во Шемшово се образуваат и воспитуваат ученициод I-VIII одд. на албански наставен јазик а додека во подрачното основно училиштево Жилче се образуваат и воспитуваат ученици од I-VIII одд. на македонски наставенјазик.Училиштето располага со кабинет по информатика опремен со новикомпјутери, спортски игралишта и спортска сала која не е довршена.
Во склоп на ова училиште функционираат 6 подрачни основни училишта и тоа вонаселените места: Жилче, Копанце, Прељубиште, Ратае, Сиричино и Туденце.
Во учебната 2013/2014 год. во Ц.О.У “Шемшово” се образуваат вкупно 465 ученици,распоредени во 35 паралелки.
Општина Јегуновце за учениците кои живеат во соседните населени места воопштината им обезбедува бесплатен превост до најблиското училиште.

Работно време:
Од понеделник до петок
од 07:00ч. до 15:00ч.

Контакт:
О.У. Шемшово
1228 Шемшово, Општина Јегуновце
Р.Македонија
Тел:   (+389) 44 376 227
Факс: (+389) 44 376 227

Лице за контакт:
Бурхан Ејупи (директор)
Тел:   (+389) 44 376 227
Е – контакт:/

Accessibility