Список на Здруженија и Невладини Организации

 

НВО Мултиетнички Актуелен Центар – “МАЦ”
Седиште: ул.101 ббВратница
Лице за контакт: Ирена Богатиновска
Тел: 044 451 154 / 072 665 411
Е-контакт: macnvo@yahoo.com
web: www.macnvo.org

Здружение Жени на Општина Јегуновце
Седиште: 101 ббЈегуновце
Лице за контакт: Зора Добревска
Тел: 076 406 513
Е-контакт: /
web:/

Здружение Жени на Општина Вратница
Седиште: 102 ббВратница
Лице за контакт: Јабланка Веселиновска
Тел: 044 451 019 / 070 256 076 
Е-контакт:
web:/

Здружение Жители на Вратница
Седиште: 102 ббВратница
Лице за контакт: Мирослав Ќировски
Тел: 070 771 277
Е-контакт:
web:/

ЗдружениеПредизвик
Седиште: 103 ббЈегуновце
Лице за контакт: Далибор Антоски
Тел: 044 397 778
Е-контакт:/
web:/

Културно Уметничко ДруштвоИзвор
Седиште: ул.101 ббЈегуновце
Лице за контакт: Среќко Димитриевски
Тел: 072 673 829
Е-контакт: folklor_cika@yahoo.com
web:

Здружение Сојуз на борци од НОБ
Седиште: 103 ббВратница
Лице за контакт: Душко Милосавлевски
Тел: 077 750 409
Е-контакт:/
web:/

Ловечко Друштво “Љуботен”
Седиште: 101 ббВратница
Лице за контакт: Васо Антоски
Тел: 044 452 020
Е-контакт: /
web:/

Риболовно здружение “Ракита”
Седиште: 101 ббВратница
Лице за контакт: Васо Антоски
Тел: 044 452 020
Е-контакт: /
web:/

Здружение Кик Бокс Клуб “Тетова”
Седиште: 101 ббШемшово
Лице за контакт: Арбен Јонузи
Тел: 070 700 541
Е-контакт:/
web:/

Здружение за обнова на црква Св.Георгија”
Седиште: 101 ббТуденце
Лице за контакт: Душко Крстовски
Тел: 070 883 336
Е-контакт:/
web:/

Здружение на граѓани Институт за Одржлив Рурален  Регионален Равој БЕЛА ВИСТА ИОРРР
Седиште: ул.101 бб 36 Беловиште
Лице за контакт: Сашо Матовски
Тел: 072 636 001 / 070 256 527
Е-контакт: belavista.macedonia@yahoo.combelavista_mak@yahoo.com
web: www.belavista.org.mk  /  www.belavista.mk

Accessibility