Празникот на Општина Јегуновце е: 

Конституирањето на првиот Совет на првата конститутивна седница на Советот на Општина Јегуновце, односно 18 Декември. 

Accessibility