Varrezat e vandalizuara në vendbanimin e fshatit Shemshovë

Varrezat e vandalizuara në vendbanimin e fshatit Shemshovë,  janë thyer pllakat e varrezave. Ky veprim krijoi revolt tek qytetarët prandaj apelojmë për zgjidhjen e qetë dhe institucionale.

Komuna  e  Jegunovcit dhe Kryetari i komunës Drako Bllazheski e gjykojnë ashpër këtë lloj të vandalizmit, mesazhi i  cili përcillet  përmes këtij lloji  të vandalizmit  ka shqetësuar jo vetëm banorët e  fshatit Shemshovë por edhe qytetarë të tjerë, kështu që u bëjmë thirrje autoriteteve kompetente për të zgjidhur rastin dhe për të gjetur autorët.

 

Filloi pastrimi i drejtimit rrugor Podbreg-Raotincë

Ekip i angazhuar nga njësia e vetëqeverisjes lokale filloi me pastrimin e rrugëve lokale nga degët dhe bari i rritur.

Sot punohet në rrugën lokale nga vendbanimi Podbreg deri te vendbanimi Raotincë ku pritet që tërësisht të kositet bari, të rregullohen hapësirat e gjelbërta dhe të krasiten drunjtë nga të dy anët e rrugës.

Me këtë në masë të madhe do të përmirësohen kushtet për zhvillimin e komunikacionit në këto hapësira dhe banorët do të munden pa pengesë ti kryejnë obligimet e tyre dhe të sigurt të lëvizin deri te destinacioni i nevojshëm.

Kryetari i komunës Bllazheski paralajmërojë se në periudhën e ardhshme planifikon lloje të tilla të aksioneve, në të cilin do të përfshihen të gjithë rrugët lokale në territorin e Komunës së Jegunovcit që të përmirësohen kushte e komunikacionit si dhe të zbukurohet vet komuna.

Ndahen mjete financiare për rregullimin e qendrës në vendbanimin Vratnicë

Me iniciativë të kryetarit të komunës Darko Bllazheski, Qeveria e RMV-së në mbledhjen e 142 ndau mjete financiare për rregullimin e qendrës në vendbanimin e Vratnicës.

Me këtë projekt banorët e vendbanimit Vratnicë në dispozicion do të keni një kënd të këndshëm për pushim dhe rekrejim.

Kryetari i komunës Bllazheski paralajmëroj se këtu nuk do të ndalet, si njësi e vetëqeverisjes lokale do të angazhohemi që në periudhën në vazhdim të investojmë në më shumë projekte të tilla në më shumë vendbanime.

U mbajt mbledhja e njëzetepestë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 05.07.2019 në ora 09.00 u mbajt mbledhja e njëzetepestë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 3 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët .

R e n d d i t e

1. Propozim-Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e rrogave të dhënësve të shërbimeve publike dhe drejtorit të IPKKF MOLLËZAT, Komuna e Jegunovcit f. Jegunovc për 2019;

2. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e Shoqërisë për shërbime PASTËRTIA JEGUNOVC SHPKNJP f, Jegunovc, Jegunovc;

3. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të Shoqërisë për shërbime PASTËRTIA JEGUNOVC SHPKNJP f, Jegunovc, Jegunovc

Këqyrje publike në Aktin e përgjithshëm për f. Rogaçevë

Në pajtim me Doracakut për mënyrën e mbajtjes së procedurës për miratimin dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme për fshat në të cilin nuk ka plan urbanistik nr. 24-395/1 të datës 11 janar 2019, AKTI I PËRGJITHSHËM PËR FSHATIN ROGAÇEVË Komuna e Jegunovcit dhe Propozim-Vendimi do të shpallen në web faqen e njësisë së vetëqeverisjes lokale me qëllim të mundësimit të këqyrjes publike në kohëzgjatje prej 16 ditëve të punës, gjegjësisht prej 05.07.2019 deri më 26.07.2019. Në këtë afat qytetarët e interesuar mund të dorëzojnë propozime, sugjerime ose vërejtje, për të cilat vendos komisioni i cili bën punimin e Propozim-Vendimin.

Këqyrje publike në Aktin e përgjithshëm për f. Jazhincë

Në pajtim me Doracakut për mënyrën e mbajtjes së procedurës për miratimin dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme për fshat në të cilin nuk ka plan urbanistik nr. 24-395/1 të datës 11 janar 2019, AKTI I PËRGJITHSHËM PËR FSHATIN JAZHINCË Komuna e Jegunovcit dhe Propozim-Vendimi do të shpallen në web faqen e njësisë së vetëqeverisjes lokale me qëllim të mundësimit të këqyrjes publike në kohëzgjatje prej 16 ditëve të punës, gjegjësisht prej 05.07.2019 deri më 26.07.2019. Në këtë afat qytetarët e interesuar mund të dorëzojnë propozime, sugjerime ose vërejtje, për të cilat vendos komisioni i cili bën punimin e Propozim-Vendimin.

Këqyrje publike në Aktin e përgjithshëm për f. Raotincë

Në pajtim me Doracakut për mënyrën e mbajtjes së procedurës për miratimin dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme për fshat në të cilin nuk ka plan urbanistik nr. 24-395/1 të datës 11 janar 2019, AKTI I PËRGJITHSHËM PËR FSHATIN RAOTINCË Komuna e Jegunovcit dhe Propozim-Vendimi do të shpallen në web faqen e njësisë së vetëqeverisjes lokale me qëllim të mundësimit të këqyrjes publike në kohëzgjatje prej 16 ditëve të punës, gjegjësisht prej 04.07.2019 deri më 25.07.2019. Në këtë afat qytetarët e interesuar mund të dorëzojnë propozime, sugjerime ose vërejtje, për të cilat vendos komisioni i cili bën punimin e Propozim-Vendimin.

U mbajt mbledhja e njëzetekatër e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 03.07.2019 në ora 08.30 u mbajt mbledhja e njëzetekatër e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 3 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe Kryetari i komunës Darko Bllazheski.

R e n d d i t e

1. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim destinimit të investimit

2. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim destinimit të investimit

3. Propozim-Vendim për lirim nga përgatitja e elaborateve gjeologjike dhe gjeomekanike për hulumtim të tokës në hapësirën planore të propozuar në vendbanimet e Komunës së Jegunovcit

U mbajt mbledhja e njëzetetretë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit

Sot, më datë 28.06.2019 në ora 10:00 u mbajt mbledhja e njëzetetretë e Këshillit të Komunës së Jegunovcit në sallën për mbledhje në ndërtesën komunale.

Me mbledhjen udhëhoqi Kryetari i Këshillit të Komunës së Jegunovcit Orhan Sabrii, rendi i ditës përmbante 7 pika, të pranishëm ishin të gjithë 15 këshilltarët dhe Kryetari i komunës Darko Bllazheski.

R e n d d i t e

– Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së njëzetedy të Këshillit të Komunës së Jegunovcit

1. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Rregullores për organizimin e brendshëm të vendeve të punës të IPKKF MOLLËZAT f. Jegunovc;

2. Propozim-Vendim për dhënie pëlqim Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të IPKKF MOLLËZAT f. Jegunovc;

3. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit drejtues të Institucionit publik komunal për fëmijë – Kopshti i fëmijëve MOLLËZAT f. Jegunovc Komuna e Jegunovcit;

4. Propozim-Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga Programi për ndërtim, rikonstruim dhe mirëmbajtje të rrjetit të rrugëve dhe udhëve komunale në vitin 2019 nëpër vendbanimet e Komunës së Jegunovcit;

5. Propozim-Vendim për zgjedhjen e problemit me kafshët e pastrehë në territorin e Komunës së Jegunovcit;

6. Shqyrtimi i kërkesave;

7. Pyetje të këshilltarëve.