Kryetari i komunës zgjidhet çdo katërtin vit,   zgjedhje   përgjithshme,drejtpërdrejta dhe lira lokale me votim fshehtë pajtim me ligjin me cilinrregullohen zgjedhjet lokale.

Kryetarit i komunës funksionin e tij e ushtron  profesionalisht.

 

Kryetari i komunës suaza kompetencave veta:

inicion dhe propozon miratimin e dispozitave kompetencë Këshillit Komunës;

siguron kryerjen e punëve përcjella nga organet e administratës shtetërore;

propozon buxhetin vjetor dhe llogarinë vjetore buxhetit Komunës;

– e realizon buxhetin e Komunës;

vendos për punë administrative për drejtat,detyrimet dhe interesat e personavejuridikë dhe fizikë, pajtim me ligjin;

udhëheq me administratën komunale;

harton rregullore për sistematizimin e vendeve punës administratës komunale;

vendos për punësimin, drejtat,detyrimet dhe përgjegjësitë e punëtorëve administratën komunale nëse nuk është caktuar ndryshe me ligj;

ushtron edhe punë tjera përcaktuara me ligj dhe me këtë statut.

ka drejtë jetë i pranishëm dhe marrë pjesë punën e seancave Këshillit.

Kryetari i komunës i shpall dispozitat e Këshillit    Fletoren zyrtare Komunës .

Kryetari i komunës siguron zbatimin e vendimeve Këshillit.

Kryetari i komunës është i detyruar afat prej 7 (shtatë) ditësh prej ditës dërgimit dispozitës Këshillit me aktvendim ta ndalë shpalljen e tij nëse mendon se nuk është pajtim me Kushtetutën dhe ligjet.

Një shembull aktvendimit arsyetuar për mos shpallje i dërgohet kryetarit Këshillit Komunës.

Këshilli është i detyruar afat prej 15 (pesëmbëdhjetë ) ditësh prej ditës shpalljes aktvendimit ta shqyrtojë dhe vendos për .

Nëse Këshilli e vërteton dispozitën ose nuk diskuton afatin nga paragrafi 3 i këtijneni,prefekti është i detyruar ta shpall dispozitën dhe njëkohësisht  ngre nismë përngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë dispozitës kontestuar Gjykatën Kushtetuese Republikës Maqedonisë.

Për nismën kryetari i komunës është i detyruar ta informojë ministrinë kompetente përkryerjen e punëve i përkasin vetëqeverisjes lokale.

Kryetari i komunës është i detyruar paraqesë raport për zbatimin e vendimeve miratuara nga Këshilli çdo 3 (tre) muaj gjatë vitit.

Për ushtrimin e kompetencave veta kryetari i komunës e informon Këshillin sipasnevojës,po pak 2 (dy) herë vit.

Kryetari i komunës udhëheq me pronën e Komunës si nikoqir i mirë.

udhëheqje me pronën e Komunës Kryetari i komunës është i detyruar marrë masadhe sigurojë shfrytëzim pronës   pajtim me ligjin.

Gjatë kohës pengesës ose mungesës deri gjashtë muaj kryetarin e komunës ezëvendëson anëtari i Këshillit Komunës cilin e cakton prefekti.

afat prej 30 (tridhjetë) ditësh prej ditës marrjes funksionit kryetari i komunësështë i detyruar me aktvendim ta caktojë anëtarin e Këshillit i cili do ta zëvendësonte.

Aktvendimi nga paragrafi 2 i këtij neni shpallet   Fletoren zyrtare Komunës .

Për ditën e fillimit pengesës ose mungesës kryetari i komunës e informon kryetarin eKëshillit.

Anëtarit Këshillit i pushon funksioni i anëtarit Këshillit gjatë kohës kur e zëvendësonkryetarin e komunës.

Accessibility