ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ,
ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Љупчо Столески
Раководител на одделение за
човечки ресурси, правни и општи работи
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 13

Милева Младеноска
Советник за Правни и општи работи
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 13

Жаклина Матоска Ристовска
Соработник за предшколско и
основно образование, култура и спорт
Е – контакт: zaklinamr@yahoo.com
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 16

Џемал Асипи
Самостоен референт за превод и
симултан превод од и на јазикот
на заедницата
Е – контакт: xhemal.asipi@hotmail.com
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 14

Веле Богатиновски
Самостоен референт за контакт со
граѓани и ажурурање на веб
страната на општината
Е – контакт: bogatinovskivele@yahoo.com
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 14

Анита Тасеска
Самостоен референт
Архивар
Е – контакт: anita_taseska@yahoo.com
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 11

Милева Филиповска
Виш референт за
административно-технички работи
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 16

Роберт Маринковски
Возач на моторно возило и
обезбедување
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 11

Мирјана Сабо
Хигиеничар
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 11
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,
БУЏЕТ, ЛОКАЛАЕН ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И АДМИНИСТРИРАЊЕ НА
ПРИХОДИ

Џеваир Хајредини
Виш соработник за Локален
Економски Развој
Е – контакт: hajredinixhevahir@yahoo.com
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 17

Зорица Цветковска
Самостоен референт
за Сметководствени финансиски работи
Е – контакт: z.cvetkovska@yahoo.com
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 16

Јадранка Веселиновска
Самостоен референт
за Администрирање на приходи
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 16

Димитар Костадиновски
Самостоен референт
за администрирање на даноци и такси
Е – контакт: /
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 17
Војислав Антовски
Самостоен референт за
контакт со невладини организации,
јавен и приватен сектор и имплементација
на стратегијата за ЛЕР
Е – контакт: v.antovski@mt.net.mk
Тел: (+389) 44 39 77 66
Локал: 15

Accessibility