Mënyra e punës këshillit komunës

1. Këshilli është organ përfaqësues i qytetarëve i cili vendos suaza kompetencave komunës.

2. Për shqyrtimin e çështjeve dhe vërtetimin e propozimeve nga lëmi caktuarakëshilli nga përbërja e vet mund formojë komisione përhershme dhe përkohshme.

3. Zgjedha e këshillit dhe mënyra e zgjedhjes anëtarëve komisioneve rregullohetme statut.

4. Përbërja e komisioneve i përgjigjet përfaqësimit proporcional partive politike këshill.

Zgjedha e anëtarëve këshillit

1. Këshillin e përbëjnë përfaqësues qytetarëve zgjedhur zgjedhje përgjithshme, drejtpërdrejta dhe lira me votim fshehtë.

2. Zgjedhja e anëtarëve këshillit rregullohet me ligj.

3. Numri i anëtarëve këshillit përcaktohet varësisht nga numri i banorëve komunëdhe nuk mund jetë i vogël se 9 e as i madh se 33 anëtarë.

Këshilli i Komunës Jegunovcit numëron 15 anëtarë.

Statusi i anëtarëve këshillit

1. Anëtarët e këshillit zgjidhen për kohë prej 4 vjet.

2. Anëtarët e këshillit i përfaqësojnë qytetarët dhe këshill vendosin sipas bindjes tyre.

3. Anëtari i këshillit nuk mund revokohet.

Kompetencat e këshillit

Këshilli:

1. Miraton Statutin e Komunës dhe dispozita tjera;

2. Miraton Buxhetin komunës dhe llogarinë vjetore buxhetit;

3. Harton   Rregulloren e Këshillit;

4. Harton   Programin e punës;

5. Cakton lartësinë e shkallës tatimeve dhe lartësinë e kompensimeve dhe  kompensimeve dhe taksave;

6. Miraton Planin e përgjithshëm urbanistik ;

7. Miraton plane detale urbanistike dhe dokumentacion urbanistik për vendbanimet ekomunës;

8. Harton Programin për rregullimin e tokës ndërtimore;

9. Merr dispozita nga lëmi i mbrojtjes mjedisit jetësor  dhe i natyrës,i zhvillimitekonomik lokal,kulturës sportit dhe rekreacionit ,mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes fëmijëve,arsimit,mbrojtjes shëndetësore,mbrojtjes kundër zjarrit suaza kompetencës caktuar me ligj veçantë ose përshtatje me programin nacional;

10. Harton  Programin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e udhëve dhe rrugëve lokale;

11. Harton Programin për ndërtimin,rindërtimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellësve lokalë;

12. Harton  Programin për mirëmbajtjen e pastërtisë publike;

13. Harton  Programin për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve dhe sipërfaqeve tjera publike me  rëndësi lokale;

14. Kryen  edhe punë tjera parapara me ligj.

Nëse këshilli nuk i miraton raportet, mund ngrejë procedurë për kryerjen e kontrollit punës materiale dhe financiare para organit kompetent për mbikëqyrje.

Personi udhëheqës nga pika 12 është i zgjedhur nëse për kanë votua shumica nga gjitha këshillat e komunave, cilat i përfshinë Njësia rajonale e Ministria për Punë Brendshme.

Konstituimi i këshillit

(1) Mbledhjen e parë këshillit zgjedhur e thirr kryetari i këshillit nga përbërjaparaprake voni afat prej 20 ditësh nga dita e përfundimit zgjedhjeve.

(2) Nëse këshilli nuk thirret afatin nga paragrafi (1) i këtij neni, anëtarët e këshillitmblidhen vet dhe nën kryesimin e anëtarit vjetër e konstituojnë këshillin afatprej 10 ditësh pas mbarimit afatit nga paragrafi 1 i këtij neni.

(3) Nëse mbledhja nuk mbahet afatin sipas paragrafit 2 këtij neni do shpallenzgjedhje reja për anëtarë këshillit, mënyrë përcaktuar me ligj.

Betimi

Anëtarët e Këshillit japin dhe nënshkruajnë deklaratë solemne,si poshtë:

“Unë (emri dhe mbiemri) solemnisht deklaroj se drejtat dhe detyrimet e anëtarit Këshillit do t’i ushtroj me ndërgjegje dhe gjatë ushtrimit tyre do t’a respektojKushtetutën,ligjet,dispozitat e Këshillit dhe do ta mbroj rendin kushtetues Republikës Maqedonisë”.

Anëtarët e Këshillit pjesëtarë   bashkësisë etnike shqiptare japin dhe nënshkruajnëdeklaratë solemne edhe gjuhën shqipe dhe shkrimin e saj latin.

Thirrja e mbledhjeve këshillit

1. Seancën e jashtëzakonshme e thërret kryetari i Këshillit me nismë vet,me propozim paku 1/3 anëtarëve ose me propozim kryetarit komunës.

2. Thirrje për  seancë me rendin e propozuar ditës u dërgohet anëtarëve Këshillit mënyrën shpejtë.

3. Këshilli nuk mund ta ndryshojë rendin e ditës për seancën e jashtëzakonshme.

4. Para fillimit punës anëtarët e Këshillit votojnë për arsyeshmërinë e shkaqeve përthirrjen e seancës jashtëzakonshme.

Puna seancat e Këshillit komunës

1. Këshilli i Komunës vendos me shumicë votash anëtarëve pranishëm Këshill,e pak me një tretat e numrit përgjithshëm anëtarëve Këshillit,nëse meStatut nuk është paraparë shumicë e veçantë.

2. Votimi seanca Këshillit është publik,përpos nëse Këshilli vendos për çështje caktuara votimi jetë i fshehtë.

3. Dispozitat cilat i përkasin kulturës,përdorimit gjuhëve dhe shkrimit atyre flasin paku 20% qytetarëve komunës,përcaktimi dhe përdorimi i stemës dheflamurit komunës,miratohen me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm këshillit,ku patjetër duhet ketë shumicë votash nga anëtarët e pranishëm cilët upërkasin bashkësive cilat nuk janë shumicë komunë.

4. Seancë e jashtëzakonshme thirret për çështje rëndësishme  për sigurimin  dhe sigurinë  e  qytetarëve, për  çështje     janë krijuar nga rrethanat e jashtëzakonshme(zjarri,vërshimet,tërmetet etj.) dhe gjatë vizitës delegacioneve vendeve tjerakur ai  do t’u drejtohet anëtarëve Këshillit.

Seancat e këshillit janë publike

1..Këshilli punon seanca.

2.Seancat e këshillit janë publike.

3. Për përjashtimin e pranisë publikut seancë vendoset nëse për ka shkaqe arsyeshme përcaktuara me statutin,me shumicë dy tretat e votave nga numri ipërgjithshëm i anëtarëve këshillit.

4. Gjatë shqyrtimit buxhetit,llogarisë përfundimtare buxhetit dhe për planeturbanistike,prania e publikut nuk mund përjashtohet.

Accessibility