Në pajtim me Doracakut për mënyrën e mbajtjes së procedurës për miratimin dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme për fshat në të cilin nuk ka plan urbanistik nr. 24-395/1 të datës 11 janar 2019, AKTI I PËRGJITHSHËM PËR FSHATIN JAZHINCË Komuna e Jegunovcit dhe Propozim-Vendimi do të shpallen në web faqen e njësisë së vetëqeverisjes lokale me qëllim të mundësimit të këqyrjes publike në kohëzgjatje prej 16 ditëve të punës, gjegjësisht prej 05.07.2019 deri më 26.07.2019. Në këtë afat qytetarët e interesuar mund të dorëzojnë propozime, sugjerime ose vërejtje, për të cilat vendos komisioni i cili bën punimin e Propozim-Vendimin.

Accessibility