Транспарентно работење на Општина Јегуновце

Општина Јегуновце врши редовно и транспарентно информирањена јавностаприобјавување информации од јавен карактер прекуопштинската вебстрана, Facebook страната на Општина Јегуновце, средби понаселени места,отворениденови, отчет за работењето на градоначалникот исоветот, годишениформатор,службени гласила и слично.

Accessibility