Општина Јегуновце врши редовно и транспарентно информирање на јавноста при објавување информации од јавен карактер преку општинската веб странаFacebook страната на Општина Јегуновцесредби по населени места,отворени деновиотчет за работењето на градоначалникот и со ветот, годишен иформаторслужбени гласила и слично.

Под транспарентност на општините при објавување податоци се подразбира редовно информирање на јавноста  и тоа за: статутот, буџетплан за јавни набавкилице задолжено за слободен пристап на информации од јавен карактернајави за седници на совет како и записници од седниците на советслужбени гласила и друго.

Известување за буџет и завршна сметка на општина Јегуновце за 2014, 2015, 2016 и достапни линкови :

БУЏЕТ И ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2014:

https://mega.nz/#!gs5DxK5K!uTNgg6AlCKXoW9SVZP41reddc28051Y37yvy1cnZ_lE

БУЏЕТ И ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2015:

https://mega.nz/#!k8ZzzIxB!5R0XxH7bQTxSTW3O6bkySn5c3HoNCzz4mL7UdQJR44o

БУЏЕТ ЗА 2016:

https://mega.nz/#!NkIDXBaB!f-_hcqC9V3HYzn3HslmEy36Zctl4uwsBEdBK4k5624g

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility