ИЗВЕСТУВАЊЕ / L A J M Ë R I M

Известување до жителите на населените места Јегуновце, Подбреѓе, Јанчиште, Раотинце, Копанце, Шемшово, Жилче, корисници на  водовод на мрежа од општина Јегуновце.

ИЗВЕСТУВАЊЕ / L A J M Ë R I M

Се известуваат жителите на населените места Јегуновце, Подбреѓе, Јанчиште, Раотинце, Копанце, Шемшово, Жилче, корисници на  водовод на мрежа од општина Јегуновце, за рационално користење на водата за пиење и навремено подмирување на сметките за вода.

Поради високите сметки за електрична енергија  упатувам апел до жителите на населените места, водата за пиење исклучиво да се користи за неопходни потреби. Да не дозволиме со нерационалното користење на водата за пиење да не се доведеме до дополнителни рестрикции.

Екипи на ОЈП Јегуновце заедно со надлежнен инспектор од општината во соработка со месните заедници ќе излезат на терен со што ќе биде исконтролирано секое домаќинство како би се остраниле дивите приклучоци и други манипулации.

 

Lajmërohen banorët e vendbanimeve Jegunovc, Podbreg, Jançishtë, Raotincë, Kopanicë, Shemshovë dhe Zhillçë shfrytëzues të ujit nga ujësjellësi i Komunës së Jegunovcit, për shfrytëzim më racional të ujit për pije sidhe shlyerjen në kohë të faturave për ujë.

Përshkak të faturave të larta të energjisë elektrike, dërgoj apel deri te banorët që ujin për pije ta përdorin vetëm për nevoja të domosdoshme. Mos të lejojmë që me shfrytëzim jo racional të vij deri te vendosja e restrikcioneve plotësuese.

Ekipet e NPK Jegunovc së bashku me inspektorin kompetent të komunës në bashkëpunim me bashkësinë lokale do të dalin në terren me çka do të kontrollohet çdo amvisëri dhe do të largohen kyçjet ilegale.

Accessibility