Општина Јегуновце ги известува а воедно и задолжува сопствениците на нивите кој се наоѓаат покрај регионалниот пат Шемшово-Прељубиште и Прељубиште-Јанчиште во период од 09.05.2018 до 14.5.2018 година да ги отстранат стеблата и дрва кој се  на работ на коловозот од лева и десна страна.

Доколку оваа одлука не биде реализирана општината ќе преземе содветни мерки до соопствениците.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility