Поради појава на дефект во резервар „Јегуновце 2“ од регионалниот водовод на општина Јегуновце во прекин е водоводната мрежа која ги снабдува со вода за пиење населените места ,Раотинце, Копанце и Шемшово .

Ве известуваме дека екипи од општина Јегуновце веќе  работат на отклонување на дефектот.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility