Sot inspektova ndërhyrjet infrastrukturore në kuadër të projektit për kolektor të kanalizimit fekal, përkatësisht lidhjen e vendbanimit Zhillçë me kanalizimin e vendbanimit Shemshovë. Me përfundimin e punimeve të ndërtimit dhe vënien në punë të kolektorit, banorët e Zhillçës tashmë mund të kyçen në rrjetin e kanalizimit fekal.
Funksionimi i kolektorit për kyçje zgjidh problemin me dekada të banorëve të vendbanimit Zhillçë dhe ata tashmë do të kenë një kanalizim fekal funksional. Si kryetar i Komunës së Jegunovcit premtova përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve përmes realizimit të projekteve dhe kjo do të vazhdojë në kontuinitet në të gjitha vendbanimet dhe në fusha të ndryshme të kompetencës së vetëqeverisjes lokale.
Accessibility