Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општ акт за село кое нема урбанистички план бр.24-395/1 од 11 Јануари 2019 година, Општ АКТ за с.Прељубиште општина Јегуновце и Предлог  – Одлука ќе се објавени на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 16 работни дена, односно од 24.07.2019 год. заклучно со 15.08.2019 год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility