Согласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Орашје, КО Орашје, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-204 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 15 работни дена, односно од 09.07.2021год. заклучно со 30.07.2021год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, покоиодлучува комисијата која го одобрува Урбанистичкиот проект.

Прилог документи:

јавен увид Орашје

Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Орашје

5.5m-УП-02-20-Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Орашје

Accessibility