Согласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Рогачево, КО Рогачево, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-242 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 15 работни дена, односно од 04.08.2021год. заклучно со 26.08.2021год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, покоиодлучува комисијата која го одобрува Урбанистичкиот проект.

Прилог документи:

јавен увид Рогачево

5.5m -УП-02-20-Проект за инфраструкутра за локален ппат во с.Rogacevo

Accessibility