Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ
Јегуновце, Општина Јегуновце

Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ е основано за вршење на дејност од областа на санација на околината и управување со отпад, водоснабдување и комунална хигиена, како битен услов за животот и работата на граѓаните на територија на Општина Јегуновце.

Друштвото ги врши сите дејности запишани во номенклатурата на дејности.
Носечка дејност на Друштвото е:
39.00 ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА И ОСТАНАТИ УСЛУГИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Седиштето на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце е во с.Јегуновце Општина Јегуновце.

Работно време:
Од понеделник до петок
од 07:00ч. до 15:00ч.

Контакт:
ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ
1215 с.Јегуновце, Општина Јегуновце.
Македонија
( + 389 ) 44 / 397 766

Лице за контакт:
/
Е – контакт: cistotaje@gmail.com

Accessibility