Локалната самоуправа, советот на Општина Јегуновце и градоначалникот Дарко Блажески по повод празникот Рамазан – Бајрам упатува честитка до сите верници од исламска вероисповест, им посакува здравје, бериќет, среќа и духовно прочистување.

Njësia e vetëqeverisjes lokale, Këshilli i Komunës së Jegunovcit dhe kryetari Darko Bllazheski me rastin e festës së Ramazan Bajramit lëshon urim deri te gjithë pjesëtarët e fesë islame, iu dëshiron shëndet te mirë, beriqet, fat dhe pastrim shpirtëror.

Изготвил: Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility