Секретаријат за прекуграничен регион Шараорганизираше инфо ден во Оптина Јегуновце.

На иформативна сесија беше претставена гранд шемата на која можат даучествуваат со свои проикти: здруженија на граѓани, невладини организации,бизнис сектор, производители на органска храна и производители на традиционалнипроизводи од подрачјето на општина Јегуновце и општина Теарце.

shara

За финансиската подршка се подобни проекти од сверата на туристичка понуда, земјоделско и шумарско производство и обработка, производство и обработка на храна и рачни изработки инвестиции повржани со одржливо користење на природните ресурси и проекти од сверата на културно историско и природно наследство. За подетални информации, заинтересираните може да се обратат на следната email адреса:  sharra@swg-seerural.org

Повикот почнат е од 27 Мај а краен рок за доставување на апликациите е 6 Јули 2016 година до 16 часот.

Изготвил: Стојанче Антовски

Оделение за информирање, комуникација и протокол

Општина Јегуновце

Секретаријат за прекуграничен регион Шараорганизираше инфо ден во Оптина Јегуновце.

На иформативна сесија беше претставена гранд шемата на која можат даучествуваат со свои проикти: здруженија на граѓани, невладини организации,бизнис сектор, производители на органска храна и производители на традиционалнипроизводи од подрачјето на општина Јегуновце и општина Теарце.

(more…)

Accessibility