Општина Јегуновце 13.09.2016 годинаПроменети постоечките  прозори со новиПВЦ и поставено нови окапници со пластифициран лим во подрачните училишта вонаселено место Сиричино и населено место Копанце.

3d509

 

Со овој проект значително се подобрени условите за нормално инепречено изведување на наставата во овие ПОУ.

Изведувач е фирмата ДЕКО-ИГИ-ТИМ ДОЕЛ Јегуновцедодека средствата зауспешна реализација се обезбедени од страна на  „Бирото за рамномерен развој“и Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце 13.09.2016 годинаПроменети постоечките  прозори со новиПВЦ и поставено нови окапници со пластифициран лим во подрачните училишта вонаселено место Сиричино и населено место Копанце.

3d509

 

Со овој проект значително се подобрени условите за нормално инепречено изведување на наставата во овие ПОУ.

Изведувач е фирмата ДЕКО-ИГИ-ТИМ ДОЕЛ Јегуновцедодека средствата зауспешна реализација се обезбедени од страна на  „Бирото за рамномерен развој“и Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility