Доколку сте младо лице (15-29) години и во моментот не сте вработени и не сте во процес на образование или обука, имате можност да станете дел од Гаранцијата за млади и имате шанса да се вклучите во некоја од активните мерки на Агенција за вработување.

Во рамките на Гаранцијата млади има и теренски работници коишто на терен информираат за Гаранцијата за млади и им даваат поддршка на младите лица да се активираат на пазарот на труд.

Теренските работници работат на терен во општините во Североисточен регион, Полошки регион, Југозападен регион како и во одделните општини Шуто Оризари, Гази Баба и Струмица.

Доколку и вие припаѓате во некоја од овие одделни општини или општините во рамки на трите региони, пријавете се на оваа google форма и ќе бидете контактирани од теренските работници коишто ќе ве информираат подетално за Гаранцијата за млади и за тоа како да се вклучите во истата.

Nëse ju jeni një person i ri (15-29) vjet dhe për momentin nuk jeni i punësuar dhe nuk jeni në shkollë apo trajnim, ju keni mundësinë për t’u bërë pjesë e Garancisë për të Rinjtë dhe të shfrytëzoni një nga masat aktive të agjensionit për punësim.

Në kuadër të Garancionit për të Rinjë ka punëtorë në terren të cilët informojnë për Garancën për të Rinjtë dhe japin mbështetje për të rinjtë që të jenë aktiv në tregun e punës.

Punëtorët në terren janë duke punuar në komunitetet e rajonit Verilindor, rajonit të Pollogut, rajonit Jugperëndimor, si dhe në komunat individuale Shuto Orizarë, Gazi Babë dhe Strumicë.

Nëse ju i përkisni njërës nga këto komuna individuale apo komunat brenda tre rajoneve, aplikoni nëpërmjet kësaj google form dhe ju do të kontaktoheni nga punëtorët në terren të cilët do ju informojnë në lidhje me Garancinë për të Rinjtë dhe si të përfshiheni në të.

Во прилог линк за пријавување:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckRRskwNa_nFMzNY7sSqF3dFQ2eQL4ieJcgKoOtdeW28dAGg/viewform?fbclid=IwAR1IE415Kmcs_aqlUiv7qjHoI83EVvCTeatqEMYY8tqP2s_794bhM0cTREo

Accessibility