Денес 28.04.2020 година со почеток во 12:00 часот се одржа триесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце која поради состојбите со корона вирусот  се одржа преку Интернет конференциска врска.

Седницата ја водеше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 1  точка додека активно учество зедоја сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетишеста седница.

  1. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Јегуновце за I квартал за 2020 година и заклучок за усвојување на финансискиот извештај.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility