Денес 30.11.2017 година со почеток во 10 часот  се ордржа втората седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, а дневниот ред содржеше 15 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility