Денес 28.02.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа шеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 16 точки додека дополнет беше со плус една.

1.Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Јегуновце за 2018 година.

2.Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2017г. и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.

3.Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2017 год.

4.Прелог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2017 год.

5.Извештај од извршениот попис на средствата, ситен инвентар и попис на благајната со состојба 31.12.2017 год. во Општина Јегуновце и Заклучок за негово усвојување.

6.Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2017 год. на ОУ „Александар Здравковски“ – Јегуновце.

7.Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2017 год. на ОУ „Шемшово“ – Шемшово.

8.Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2017 год. на ОУ „Симче Настовски“ – Вратница.

9.Прелог – Одлука за давање на согласност на Завршна сметка за 2017 год. на ЈЛУ Библиотека Светлина – Drita с.Прељубиште – Општина Јегуновце.

10.Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршна сметка за 2017 год. на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.

11.Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на општина Јегуновце за 2018 год.

12.Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце за учебната 2017/2018.

13.Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Шемшово“ с.Шемшово за учебната 2017/2018.

14.Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница за учебната 2017/2018.

15.Барање од Здружение на инвалиди на трудот Тетово.

16.Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility