Денес 30.10.2018 година со почеток во 10:30 часот се ордржа четиринаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 8 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен Реде:
       – Усвојување на записник од тринаесетта седница.
  1. Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за III квартал за 2018год и Заклучок за усвојување на финансиски извештај.
  2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 год.
  3. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 год.
  4. Предлог – Одлука за одобрување на Планот и програми за развој на Буџетот на Општина Јегуновце за 2019 год.
  5. Предлог – Одлука за распределба на средства од програмата за изградба , реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во 2018 год. по населени места во Општина Јегуновце.
  6. Предлог за изработка на Општи Акти за населените места во Општина Јегуновце за 2018 год.
  7. Предлог – Одлука за давање на за поставување на улични кабинети за с.Копанце и с.Ротинце, и утврдување на висината на надоместокот за поставување на улични кабинети.
  8. Разгледување на барање.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility