Денес 29.01.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетишеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 6 точки и беше дополнет со уште две.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility