Денес 30.11.2020 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 13 точки.

 

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility