Денес 28.10.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетитрета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Accessibility