На ден 31.03.2021 година со почеток во 11:00 часот се ордржа четириесетиосма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 3 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility