Денес 25.09.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа четириесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки,  петтата точка беше одложена за наредна седница .

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility