Денес 05.02.2020 година со почеток во 09:00 часот се ордржа триесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки и беше дополнет со плус 1 точка. Присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетитрета седница.

  1. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за кофинансисрање на проектот Рехабилитација на локален пат од село Сушички мост до депонија Русино Општина Гостивар – трета фаза аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој.
  2. Предлог – Одлука за одобрување на финасиски средства за кофинансисрање на проектот Креирање на платформа за Регионален Геогравски Информационен Систем за систе општини од ППР аплицирани на Програмата за регионален развој за 2020, при Бирото за регионален развој.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility