Денес 10.02.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетипетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2  точки. Присутни беа 14 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

    – Усвојување на записник од триесетичетврта седница.

  1. Измени и дополнувања на буџетот на општина Јегуновце за 2020 година.
  2. Предлог – Одлука за усвојување на измени и дополнувањата на Буџетот на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility