Денес 04.06.2020 година со почеток во 10:00 часот се ордржа триесетидеветта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 1  точка. Присутни беа сите 15 советници.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility