Денес 15.01.2020 година со почеток во 12:00 часот се ордржа триесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 1 точка. Присутни беа 13 советници како и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

          -Усвојување на записник од триесетипрва седница.

  1. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility